Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology <<

The PhD Programme in Biology is carried out in English, in a full-time, eight-semester system. 

This PhD programme covers courses representing various areas of biological sciences, including training in modern methodology and mastering skills useful in professional academic and non-academic careers. Choice of facultative classes and the possibility of gaining credits for courses offered outside of the University ensures flexibility and helps to adjust participation in courses to the individual research plan of the student. 

For everyone who will be accepted for the PhD programme in Biology, a scholarship is guaranteed.

PhD students are recruited for the specific research topics offered by the faculty members. Some of the competitions listed below are held outside the OAS system (Online Application System). We kindly ask you to follow the recruitment rules described in each competition. 

Each year, PhD students and their advisors/promotors write an individual research plan for a given year. Until the end of four semesters, students’ achievements are evaluated (mid-term evaluation) by the committee. 

Doctoral dissertations are prepared under the supervision of a scientific staff of the Faculty of Biology (members of the Institute of Botany, Institute of Environmental Sciences or Institute of Zoology and Biomedical Research). PhD programme in Biology leads to the scientific Doctoral title in the discipline of biology. More information about the programme can be found here.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD Programme in Biology. 

W ramach projektu OPUS 20, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego ”Wpływ starzenia się na
temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych"
, zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia PhD Programme in Biology.

Kierownik projektu dr hab. Ulf Bauchinger oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: ”Wpływ starzenia się na
temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych"
.
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Aplikacje przyjmowane są za pośrednictwem systemu IRK

Harmonogram rekrutacji

 • Ogłoszenie rekrutacji: 3 sierpnia 2022 r.
 • Rejestracja w IRK: 17.08 – 05.09. 2022r.
 • Egzamin: 8 września 2022 r. 
 • Ogłoszenie wyników:  12 września 2022 r.
 • Wpisy: 14-15 września 2022 r.

Opis projektu:

Ssaki i ptaki, jako zwierzęta endotermiczne, w toku ewolucji wykształciły zdolność  do termoregulacji, 
co stanowi osiągnięcie ewolucyjne o ogromnym wpływie na ich biologię i ekologię. Endotermia nie musi jednak oznaczać utrzymywania stałej temperatury ciała przez cały dzień, rok lub całe życie. Wiele ssaków jest znanych z sezonowej hibernacji  lub z zapadania w stan torporu, obniżając temperaturę ciała od kilku do kilkudziesięciu °C poniżej stanu normotermicznego. Ptaki są także znane z letargu lub obniżania temperatury ciała w nocy ale przeważnie tylko o kilka °C (z pewnymi wyjątkami gdzie obniżają temperaturę ciała o dwadzieścia °C). Te, na pierwszy rzut oka, niewielkie spadki temperatury mogą jednak mieć wielki wpływ na szybkość aktywności enzymatycznej. Szybkość reakcji biochemicznych, w tym reakcji enzymatycznych, zależy w dużym stopniu od temperatury, co odnosi się również do enzymów, które działają jako przeciwutleniacze wolnych rodników. Enzymy te chronią przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego poprzez niszczenie wolnych rodników i jeśli ten proces zostanie spowolniony, to nadmiar wolnych rodników może przyczynić się do oksydacyjnego uszkodzenia biocząsteczek. Takie uszkodzenia oksydacyjne zagrażają funkcjonalnej integralności biocząsteczek i obecnie uznawane są one za jednym 
z najczęstszych czynników powodujących starzenie się. W tym projekcie, proponowane badania mają na celu zrozumienie w jaki sposób regulacja temperatury ciała może stać się mniej sprawna wraz z wiekiem i jak ta osłabiona zdolność termoregulacji może prowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego.
O ile u ssaków, w tym także u ludzi, wiadomo że temperatura ciała i zdolność do termoregulacji maleją wraz z wiekiem, o tyle dla ptaków takie dane praktycznie nie istnieją, i jak dotąd nigdy nie były one powiązane ze stresem oksydacyjnym. Dlatego też, pierwszym celem tego projektu badawczego jest dokładne zrozumienie jak wiek w kontekście starzenia wpływa na termoregulację u ptaków. Drugim celem tego projektu badawczego jest powiązanie pomiarów temperatury ciała z pomiarami stresu oksydacyjnego w krwi w celu przetestowania hipotezy że temperatura ciała jest ściśle związana z poziomem uszkodzeń oksydacyjnych.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dr hab. Ulfem Bauchingerem (ulf.bauchinger@uj.edu.pl)

Profil kandydata:

 • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, biotechnologia, nauki biologiczne lub pokrewne) 
 • zainteresowanie ekologią fizjologiczną i metabolizmem zwierząt 
 • doświadczenie badawcze, albo zainteresowanie pracą z ptakami 
 • entuzjazm do prowadzenia badań w międzynarodowym zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Dodatkowym atutem będą: 

 • osiągnięcia naukowe  takie jak: publikacje lub prezentacje konferencyjne.

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie:

Na program kształcenia PhD Programme in Biology w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:

dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia

O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.

II. Kryteria kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–100 pkt.).

III. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie w języku angielskim i oceniana w skali od 0 do 100. W trakcie rozmowy kandydaci zostaną poproszeni o krótką ustną prezentację planów badawczych w ramach doktoratu wraz z uzasadnieniem. Następnie odpowiedzą na pytania komisji rekrutacyjnej dotyczące tematyki doktoratu i zagadnień pokrewnych. W kolejnej części rozmowy otrzymają do przeczytania streszczenie publikacji i będą mieli za zadanie je omówić.

Oceniana będzie przede wszystkim wiedza z zakresu planowanych badań oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Wynik kwalifikacji kandydata z całego postępowania kwalifikacyjnego to liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną dla wszystkich kandydatów jako liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Dokumenty należy przesłać bezpośrednio do systemu IRK:

 • potwierdzenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia i będącego kierownikiem projektu o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • opinia dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe szczegółowo opisane w profilu kandydata i wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu;

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Ponadto, w przypadku kandydata, będącego absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich o którym mowa w art. 186 ust.2 ustawy:

 • dwie opinie pracowników naukowych potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac
 • zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant” lub „Perły Nauki” jeśli kandydat takie posiada.

2. Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia:

a) oryginał podania IRK wygenerowanego z systemu, zawierającego fotografię,
b) kserokopia oraz oryginał do wglądu:

 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i potwierdzającego posiadanie statusu studenta na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w pkt. b)

c. jeżeli kandydatowi nie został jeszcze wydany taki dyplom w terminie wpisu, składa on zaświadczenie o ukończeniu takich studiów oraz pisemne zobowiązanie o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora w wyznaczonym terminie;
d. kserokopia oraz oryginał do wglądu: suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny;
e. do wglądu: dokument tożsamości lub paszport;
f. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie rejestracji;
g. tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

h. dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

Ubezpieczenie:

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Polecamy również
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
Zaangażowanie układów transmiterów gazowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)
Zaangażowanie układów transmiterów gazowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)
Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola (dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ.)
Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola (dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ.)
<font color=red>PhD programme in Biology</font> (27.08.2021) <br /> Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych
PhD programme in Biology (27.08.2021)
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych