Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium

Zgodnie z polskim prawem stypendium doktoranckie przyznawane jest każdemu doktorantowi nieposiadającemu stopnia naukowego doktora. Stypendium wypłacane jest do 10 dnia każdego miesiąca, po rozpoczęciu kształcenia (immatrykulacji i złożeniu ślubowania) w szkole doktorskiej.

Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Ustawowe (minimalne) wysokości stypendium wynoszą:

 • przed oceną śródokresową (do czterech semestrów = 24 miesięcy):

  3076,53 zł netto
  [czyli: 3466,90 zł brutto minus obowiązkowa składka emerytalna i rentowa]
   
 • po pozytywnej ocenie śródokresowej:

  4739,52 zł netto
  [czyli: 5340,90 zł brutto minus obowiązkowa składka emerytalna i rentowa]

Stypendium doktoranckie nie podlega opodatkowaniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze złożenie oświadczenia do celów stypendialnych. Formularz znajduje się tutaj. 
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, przysługuje Ci podwyższenie kwoty stypendium. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest uprawniona do otrzymania stypendium w wysokości wyższej o 30% względem minimalnej kwoty stypendium określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 209 ust. 4 pkt 1) i 2).
 
Oznacza to odpowiednio:
 • przed oceną śródokresową (do czterech semestrów = 24 miesięcy):

  3999,49 zł netto
  [czyli: 4506,97 zł brutto minus obowiązkowa składka emerytalna i rentowa]
   
 • po pozytywnej ocenie śródokresowej:

  5662,47 zł netto
  [czyli: 6380,97 zł brutto minus obowiązkowa składka emerytalna i rentowa]

Jak złożyć wniosek o zwiększenie stypendium?

 
Niezwłocznie po wpisaniu do Szkoły i aktywowaniu konta w domenie uj.edu.pl prześlij skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do weryfikacji w Centrum Dostępności („CD UJ”) na adres cd@uj.edu.pl.
 
Jeśli dopiero zaczynasz kształcenie w Szkole Doktorskiej, najpierw wykonaj powyższy krok (przesłanie skanu). Dopiero po wprowadzeniu przez Centrum Dostępności stosownych informacji do systemu USOS możesz złożyć wniosek stypendialny na podwyższoną kwotę. 
 
Kiedy otrzymasz potwierdzenie z CD, że dane z orzeczenia zostały wprowadzone do systemu USOS, możesz złożyć oświadczenie do celów stypendialnych. Żeby to zrobić, w systemie USOSweb wejdź w sekcję "Dla wszystkich", następnie we "Wnioski" i wybierz pozycję "Oświadczenie dla doktorantów w szkole doktorskiej dot. stypendium doktoranckiego na rok akademicki... (bez Collegium Medicum)". Zatwierdź, wydrukuj i złóż w sekretariacie programu kształcenia razem z mailem od CD UJ potwierdzajacym wprowadzenie danych z orzeczenia do systemu USOS.
 
Jeżeli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności jest czasowe, pamiętaj o ponownym przesłaniu skanu uaktualnionego orzeczenia na adres cd@uj.edu.pl na co najmniej dwa tygodnie przed końcem miesiąca, w którym wygasa ważność wcześniejszego orzeczenia. Jeśli tego nie zrobisz, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji wypłaty stypendium w podwyższonej kwocie, w miesiącu następującym po wygaśnięciu ważności orzeczenia.