Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium doktoranckie

Od października 2023 wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W kwestii stypendium zmianie uległ Art. 209, ust. 1a określający komu NIE należy się stypendium.
Obecny zapis o wynagrodzeniu w wysokości 150% kwoty stypendium został usunięty:

Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

A w jego miejsce wprowadzono zapis:

Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:
1) na podstawie umowy o pracę;
2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.

Wynagrodzenie profesora wynosi obecie 7210 zł brutto. 

 

Zgodnie z interpretacją otrzymaną z Działu Spraw Stypendialnych UJ ocznacza to, że doktorantami, którzy NIE mogą otrzymywać stypendium są osoby, które:

1) są zatrudnione na UJ...
2) w związku z wymogiem/obligatoryjnością tego zatrudnienia zdefiniowaną np. w grancie...
3) na umowę o pracę...
4) i z wynagrodzeniem większym niż 7210 zł brutto miesięcznie.

Wszystkie te cztery warunki muszą być spełnione, żeby doktorant stracił prawo do pobierania stypendium.

Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, to doktorantowi przysługuje stypendium doktoranckie w pełnej wysokości. To znaczy że nie tracą stypenium osoby które, np.: są zatrudnione na UJ, ale nie dlatego że UJ był zobowiązanych je zatrudnić (bez względu na ich wynagrodzenie), a także osoby, które musiały zostać zatrudnione na UJ, ale zarabiają 7210 zł lub mniej, jak i osoby które zarabiają więcej niż 7210 zł, ale poza UJ.

W mocy pozostaje przepis na podstawie którego stypendium można pobierać łącznie przez 4 lata. 

Celem tych zmian jest zwiększenie ilości doktorantów, którzy mogą pobierać stypendium. Zachęcamy do sprawdzenia, czy w zwiazku z tym nie poprawiła się Państwa sytuacja :)

Zmiany w przepisach wymusiły wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia stypendialnego. Zamieszczamy go poniżej: 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchylono też ustęp 10 artykułu 209. 

Oznacza to zniesienie zakazu zatrudniania doktorantów jako nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Uchylony przepis brzmiał następująco:

10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy.
Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość
stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Od 1 października 2023 przepis nie obowiązuje. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie stypendialne

Aby otrzymywać stypendium, musisz złożyć oświadczenie stypendialne. Po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej pierwsze oświadczenie możesz wypełnić w systemie USOS. W tym roku pierwsze oświadczenie musisz złożyć formie papierowej, w sekretariacie swojego programu kształcenia.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w oświadczeniu (np. z racji zmiany statusu ubezpieczeniowego albo po ocenie śródokresowej) możesz złożyć nowe oświadczenie w wersji papierowej w sekretariacie swojego programu kształcenia

Formularz możesz pobrać poniżej:

Najnowsze oświadczenie stypendialne opublikowano >>w Zarządzeniu nr 90 Rektora UJ z dnia 8 września 2023. Zmieniło ono treść >>Zarządzenia nr 73 Rektora UJ z dnia 30 września 2029 w sprawie: zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom w szkołach doktorskich UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjaśnienia do poszczególnych punktów zawartych w oświadczeniu:
 
I.

1. Wszystkie informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych znajdują się tutaj: https://science.phd.uj.edu.pl/insurance. Ustal swoją sytuację i zaznacz odpowiednio:

 • Jeśli zaznaczysz, że nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a jesteś obywatelem PL/UE/EFTA, to UJ zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Jeśli posiadasz inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, prosimy o podanie jaki (np. jako członek rodziny, jako pracownik, jako małżonek)
 • Jeśli nie jesteś obywatelem PL/UE/EFTA, to co tutaj zaznaczysz nie wpłynie na Twoją sytuację ubezpieczeniową. Jeśli wiesz, że musisz się ubezpieczyć samodzielnie, to skreśl drugą opcję w tym punkcie.

2. Stypendium doktoranckie NIE przysługuje osobom, które: są zatrudnione na UJ na umowę o pracę w związku z wymogiem/obligatoryjnością tego zatrudnienia zdefiniowaną np. w grancie i zarabiają więcej niż wynagrodzenie profesora (obecnie 7210 zł brutto).

3. Wysokość stypendium jest różna przed i po ocenie śródokresowej.
 
4 i 5. Osoby, które są na emeryturze/rencie (w tym rodzinnej) mają ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez ZUS/KRUS
 
6. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wyższe stypendium. Więcej informacji poniżej
 
7. Osoby, które mają już stopień doktora, nie otrzymują stypendium doktoranckiego.
 
8. Stypendium doktoranckie można pobierać tylko przez 4 lata łącznie.
 
9. Stypendium doktoranckie można pobierać równocześnie tylko w jednej szkole doktorskiej.
 
 
II. Jeśli poprosisz o objęcie Cię ubezpieczeniem chorobowym, Twoje stypendium zostanie pomniejszone o 2,45%. Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne to dwa różne ubezpieczenia. Doktorantom pobierającym stypendium nie przysługuje zasiłek chorobowy na L4, nawet jeśli poproszą o objęcie ubezpieczeniem chorobowym.
 
III. Podaj numer konta, na który chcesz otrzymywać stypendium.
 
IV. Jeśli jesteś obywatelem PL/UE/EFTA możesz poprosić o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko siebie, ale również niektórych członków rodziny, o ile nie macie innego tytułu do ubezpieczenia. W tym miejscu możesz podać dane tej osoby. 
 
V. To upoważnienie jest niezbędne
 
VI. Za każdym razem, kiedy Twoja sytuacja opisana w oświadczeniu stypendialnym ulegnie zmianie, musisz powiadomić o tym Szkołę Doktorską poprzez ponowne złożenie tego oświadczenia (z informacją co się zmieniło). Najczęstsze sytuacje, kiedy będziesz musiał/a to zrobić, to:
 • pozytywne przejście oceny śródokresowej,
 • zmiana danych osobowych (np. nazwiska),
 • zmiana numeru konta,
 • w przypadku doktorantów z PL/UE/EFTA również zmiana statusu ubezpieczeniowego - czyli uzyskanie lub utrata innej podstawy do ubezpieczenia, to znaczy np:
  • znalezienie lub utrata pracy,
  • zyskanie lub utrata możliwości bycia zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez małżonka,
  • ukończenie 26 r.ż. i wobec tego utrata możliwości bycia zgłoszonym do ubezpieczenia przez rodziców,
  • więcej informacji o ubezpieczeni zdrowotnym można znaleźć na tej stronie: https://science.phd.uj.edu.pl/insurance.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest uprawniona do otrzymania stypendium w wysokości wyższej o 30% względem minimalnej kwoty stypendium określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 209 ust. 4 pkt 1) i 2).
 
Oznacza to odpowiednio:
 • przed oceną śródokresową (do czterech semestrów = 24 miesięcy):

  3999,49 zł netto
  [czyli: 4506,97 zł brutto minus obowiązkowa składka emerytalna i rentowa]
   
 • po pozytywnej ocenie śródokresowej:

  5662,47 zł netto
  [czyli: 6380,97 zł brutto minus obowiązkowa składka emerytalna i rentowa]

Jak złożyć wniosek o zwiększenie stypendium?

 
Niezwłocznie po wpisaniu do Szkoły i aktywowaniu konta w domenie uj.edu.pl prześlij skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do weryfikacji w Centrum Dostępności („CD UJ”) na adres cd@uj.edu.pl.
 
Jeśli dopiero zaczynasz kształcenie w Szkole Doktorskiej, najpierw wykonaj powyższy krok (przesłanie skanu). Dopiero po wprowadzeniu przez Centrum Dostępności stosownych informacji do systemu USOS możesz złożyć wniosek stypendialny na podwyższoną kwotę. 
 
Kiedy otrzymasz potwierdzenie z CD, że dane z orzeczenia zostały wprowadzone do systemu USOS, możesz złożyć oświadczenie do celów stypendialnych. Żeby to zrobić, w systemie USOSweb wejdź w sekcję "Dla wszystkich", następnie we "Wnioski" i wybierz pozycję "Oświadczenie dla doktorantów w szkole doktorskiej dot. stypendium doktoranckiego na rok akademicki... (bez Collegium Medicum)". Zatwierdź, wydrukuj i złóż w sekretariacie programu kształcenia razem z mailem od CD UJ potwierdzajacym wprowadzenie danych z orzeczenia do systemu USOS.
 
Jeżeli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności jest czasowe, pamiętaj o ponownym przesłaniu skanu uaktualnionego orzeczenia na adres cd@uj.edu.pl na co najmniej dwa tygodnie przed końcem miesiąca, w którym wygasa ważność wcześniejszego orzeczenia. Jeśli tego nie zrobisz, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji wypłaty stypendium w podwyższonej kwocie, w miesiącu następującym po wygaśnięciu ważności orzeczenia.