Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology <<

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology [rok akademicki 2023/2024] <<

The PhD Programme in Biology is carried out in English, in a full-time, eight-semester system. 

This PhD programme covers courses representing various areas of biological sciences, including training in modern methodology and mastering skills useful in professional academic and non-academic careers. Choice of facultative classes and the possibility of gaining credits for courses offered outside of the University ensures flexibility and helps to adjust participation in courses to the individual research plan of the student. 

For everyone who will be accepted for the PhD programme in Biology, a scholarship is guaranteed.

PhD students are recruited for the specific research topics offered by the faculty members. Some of the competitions listed below are held outside the OAS system (Online Application System). We kindly ask you to follow the recruitment rules described in each competition. 

Each year, PhD students and their advisors/promotors write an individual research plan for a given year. Until the end of four semesters, students’ achievements are evaluated (mid-term evaluation) by the committee. 

Doctoral dissertations are prepared under the supervision of a scientific staff of the Faculty of Biology (members of the Institute of Botany, Institute of Environmental Sciences or Institute of Zoology and Biomedical Research). PhD programme in Biology leads to the scientific Doctoral title in the discipline of biology. More information about the programme can be found here.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 61/X/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na 1 doktoranta/doktorantkę ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD Programme in Biology w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Opus 23 zatytułowanego: ,,Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły”. Kierownik projektu dr Zuzanna Filipiak oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

,,Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły”

 

Opis projektu badawczego:

Pszczoły stanowią kluczowy element wielu interakcji ekologicznych i odgrywają ważną rolę jako zapylacze roślin kwitnących, w tym upraw rolniczych. Niestety, pszczoły są zagrożone przez wiele czynników stresowych, takich jak utrata i przekształcenie siedlisk, pestycydy oraz zmiany klimatyczne.
Celem tego projektu jest ocena łącznego wpływu trzech czynników stresowych na funkcjonowanie dzikiej pszczoły Osmia bicornis. Dwa czynniki stresowe są związane z składem odżywczym (jakością) pyłku dostępnego dla pszczół: (1) proporcja określonych gatunków roślin w pyłku i (2) zmiany jakości odżywczej spowodowane podwyższonymi stężeniami dwutlenku węgla, odzwierciedlone w proporcji węgla i azotu, w pyłku. Trzeci czynnik to stosowanie pestycydów.


Literatura:

 • Filipiak ZM, et al. (2022) Sci Total Environ.820,153326.doi:10.1016/j.scitotenv.2022.153326
 • Mokkapati JS,etal.(2021)SciTotalEnviron.775,145588.doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145588
 • Video: https://www.youtube.com/watch?v=OsNImYspsPo

Opis zadań:

Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych z użyciem dzikiej pszczoły O. bicornis. Przy użyciu eksperymentów żywieniowych doktorant-stypendysta określi wpływ badanych czynników na różne cechy historii życiowej pszczoły. Doktorant-stypendysta będzie miał możliwość nawiązania współpracy z polskimi i międzynarodowymi współpracownikami projektu, w tym z Uniwersytetem Technicznym w Monachium (Niemcy) oraz Instytutem Badań Leśnych w Birmingham (BIFoR FACE; UK). Dodatkowo kandydat będzie miał możliwość rozwijania własnej działalności badawczej i popularyzatorskiej w ramach projektu badawczego.

Profil kandydata/kandydatki:

 • tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.
 • znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2.
 • znajomość podstawowych metod statystycznych oraz chęć do pogłębienia wiedzy w tym temacie.
 • umiejętność pracy samodzielnej, a jednocześnie jako członek większego zespołu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • znajomość biologii owadów, w szczególności pszczół.
 • udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej / projektach naukowych.
 • udokumentowana działalność popularyzująca naukę.
 • dobre zdolności organizacyjne i kreatywność.

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 21.07.2023
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 4.08.2023
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 07.09.2023
 4. Egzaminy wstępne: 20-21.09.2023
 5. Ogłoszenie wyników: 22.09.2023
 6. Wpisy: 25-26.09.2023 
 7. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 01.10.2023 r. 

Procedura rekrutacji

Dodatkowo wymagane dokumenty wynikające ze specyfiki projektu badawczego:

 • nie dotyczy
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia PhD Programme in Biology, na rok akademicki 2023/2024

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu, potwierdzony przez Kierownika Programu Kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Polecamy również
Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu (Prof. dr hab. Katarzyna Turnau)

Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu (Prof. dr hab. Katarzyna Turnau)