Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konwersatoria odbywają się o godz. 16:30 poprzez aplikację Webex (recording, privacy) i prowadzone są w języku angielskim.

Aby otrzymywać informacje o comiesięcznych konwersatoriach zarejestruj się pod linkiem.

Kontakt:
Maksymilian Szymczak

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 61/X/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na 1 doktoranta/doktorantkę ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD Programme in Biology w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Opus20 zatytułowanego: ,,Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych.
Kierownik projektu Dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

,,Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych

 

Opis projektu badawczego:

Ssaki i ptaki, jako zwierzęta endotermiczne, w toku ewolucji wykształciły zdolność do termoregulacji, co stanowi osiągnięcie ewolucyjne o ogromnym wpływie na ich biologię i ekologię. Endotermia nie musi jednak oznaczać utrzymywania stałej temperatury ciała przez cały dzień, rok lub całe życie. Wiele ssaków jest znanych z sezonowej hibernacji lub z zapadania w stan torporu, obniżając temperaturę ciała od kilku do kilkudziesięciu °C poniżej stanu normotermicznego. Ptaki są także znane z letargu lub obniżania temperatury ciała w nocy ale przeważnie tylko o kilka °C (z pewnymi wyjątkami gdzie obniżają temperaturę ciała o dwadzieścia °C). Te, na pierwszy rzut oka, niewielkie spadki temperatury mogą jednak mieć wielki wpływ na szybkość aktywności enzymatycznej. Szybkość reakcji biochemicznych, w tym reakcji enzymatycznych, zależy w dużym stopniu od temperatury, co odnosi się również do enzymów, które działają jako przeciwutleniacze wolnych rodników. Enzymy te chronią przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego poprzez niszczenie wolnych rodników i jeśli ten proces zostanie spowolniony, to nadmiar wolnych rodników może przyczynić się do oksydacyjnego uszkodzenia biocząsteczek. Takie uszkodzenia oksydacyjne zagrażają funkcjonalnej integralności biocząsteczek i obecnie uznawane są one za jednym z najczęstszych czynników powodujących starzenie się. W tym projekcie, proponowane badania mają na celu zrozumienie w jaki sposób regulacja temperatury ciała może stać się mniej sprawna wraz z wiekiem i jak ta osłabiona zdolność termoregulacji może prowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego.
O ile u ssaków, w tym także u ludzi, wiadomo że temperatura ciała i zdolność do termoregulacji maleją wraz z wiekiem, o tyle dla ptaków takie dane praktycznie nie istnieją, i jak dotąd nigdy nie były one powiązane ze stresem oksydacyjnym. Dlatego też, pierwszym celem tego projektu badawczego jest dokładne zrozumienie jak wiek w kontekście starzenia wpływa na termoregulację u ptaków. Drugim celem tego projektu badawczego jest powiązanie pomiarów temperatury ciała z pomiarami stresu oksydacyjnego w krwi w celu przetestowania hipotezy że temperatura ciała jest ściśle związana z poziomem uszkodzeń oksydacyjnych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Ulfem Bauchingerem (ulf.bauchinger@uj.edu.pl )

Profil kandydata/kandydatki:

 • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, biotechnologia, nauki biologiczne lub pokrewne)
 • zainteresowanie ekologią fizjologiczną i metabolizmem zwierząt
 • doświadczenie badawcze, albo zainteresowanie pracą z ptakami
 • entuzjazm do prowadzenia badań w międzynarodowym zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Dodatkowym atutem będą:

 • osiągnięcia naukowe takie jak: publikacje lub prezentacje konferencyjne.

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 21.07.2023
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 4.08.2023
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 25.08.2023
 4. Egzaminy wstępne: 7-8.09.2023
 5. Ogłoszenie wyników: 11.09.2023
 6. Wpisy: 14-19.09.2023
 7. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 01.10.2023 r. 

Procedura rekrutacji

Dodatkowo wymagane dokumenty wynikające ze specyfiki projektu badawczego:

 • nie dotyczy
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia PhD Programme in Biology, na rok akademicki 2023/2024

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu, potwierdzony przez Kierownika Programu Kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Polecamy również
Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu (Prof. dr hab. Katarzyna Turnau)

Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu (Prof. dr hab. Katarzyna Turnau)