Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konwersatoria odbywają się o godz. 16:30 poprzez aplikację Webex (recording, privacy) i prowadzone są w języku angielskim.

Aby otrzymywać informacje o comiesięcznych konwersatoriach zarejestruj się pod linkiem.

Kontakt:
Maksymilian Szymczak

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 61/X/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na 1 doktoranta/doktorantkę ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD Programme in Biology w ramach projektu Sonata BIS Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: ,,Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster..
Kierownik projektu dr hab. Milena Damulewicz, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

,,Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster”

 

Opis projektu badawczego:

Choroba Parkinsona (PD) jest jedną z najczęstszych chorób neurodegeneracyjnych, powodowaną zarówno przez czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Jednym z licznych objawów PD są zaburzenia snu, które wpływają znacząco na jakość życia pacjentów. Zaburzenia zegara okołodobowego mogą dodatkowo przyspieszać procesy neurodegeneracyjne, natomiast terapia światłem poprawia jakość snu u osób z PD. Jednakże mechanizm, dzięki któremu zegar biologiczny wpływa na procesy neurodegeneracyjne w mózgu jest słabo zbadany. Zegary biologiczne są autonomiczne, ale mogą być synchronizowane przez warunki środowiskowe, takie jak światło i temperatura. U owadów głównym białkiem zaangażowanym w ten proces jest kryptochrom (CRY), który po ekspozycji na światło zmienia swoją konformację, łączy się z innymi białkami i wyznacza je do degradacji. Wstępne wyniki wskazują, że CRY może tworzyć kompleksy także z niektórymi białkami mitochondrialnymi, co sugeruje, że tą drogą światło może wpływać na metabolizm mitochondrium. Jednym z głównych cywilizacyjnych zagrożeń jest sztuczne oświetlenie i zanieczyszczenie światłem. Dodatkowo komputery i smartfony emitują światło niebieskie, które może powodować zaburzenie pracy zegara. Takie czynniki mogą wpływać na zaburzenia snu i przyspieszać procesy neurodegeneracyjne. W projekcie planujemy wykorzystać Drosophila jako model w celu zbadania molekularnego mechanizmu, poprzez który światło wpływa na postęp PD. Skupimy się głównie na zaburzeniach pracy mitochondriów, które są istotnym czynnikiem w etiologii PD oraz na zmianach, które zachodzą w siatkówce w warunkach zanieczyszczenia światłem. Celem tego projektu jest wykazanie, że u osób starszych zaburzenie pracy zegara okołodobowego poprzez zanieczyszczenie światłem powoduje zmiany na poziomie metabolizmu komórek oka, co w efekcie prowadzi do uszkodzeń siatkówki. Takie zmiany u osób genetycznie obciążonych ryzykiem PD mogą prowadzić do chronicznego zapalenia, zwiększenia przepuszczalności bariery krew-mózg i w efekcie przyspieszyć rozwój zmian neurodegeneracyjnych w mózgu.

Profil kandydata/kandydatki:

Profil kandydata:
 • tytuł zawodowy magistra biologii lub neurobiologii lub biotechnologii;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium biochemicznym;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu neurobiologii lub biologii, najlepiej udokumentowane stażami, udziałem w projektach, publikacjami, prezentacjami konferencyjnymi, itp;
 • doświadczenie w pracy z Drosophila oraz pracowni mikroskopowej mile widziane
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na swobodną komunikację, analizę literatury i przygotowywanie publikacji naukowych.
 • motywacja do prowadzenia badań, pracy laboratoryjnej oraz analizy wyników, samodzielność:
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów szkoleniowych;
 • dobra organizacja czasu i pracy

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 21.07.2023
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 04.08.2023
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 07.09.2023
 4. Egzaminy wstępne: 15-18.09.2023
 5. Ogłoszenie wyników: 21.09.2023
 6. Wpisy: 25-26.09.2023
 7. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 01.10.2023 r. 

Procedura rekrutacji

Dodatkowo wymagane dokumenty wynikające ze specyfiki projektu badawczego:

 • nie dotyczy
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia PhD Programme in Biology, na rok akademicki 2023/2024

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu, potwierdzony przez Kierownika Programu Kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Polecamy również
Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu (Prof. dr hab. Katarzyna Turnau)

Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu (Prof. dr hab. Katarzyna Turnau)