Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology <<

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology [rok akademicki 2023/2024] <<

The PhD Programme in Biology is carried out in English, in a full-time, eight-semester system. 

This PhD programme covers courses representing various areas of biological sciences, including training in modern methodology and mastering skills useful in professional academic and non-academic careers. Choice of facultative classes and the possibility of gaining credits for courses offered outside of the University ensures flexibility and helps to adjust participation in courses to the individual research plan of the student. 

For everyone who will be accepted for the PhD programme in Biology, a scholarship is guaranteed.

PhD students are recruited for the specific research topics offered by the faculty members. Some of the competitions listed below are held outside the OAS system (Online Application System). We kindly ask you to follow the recruitment rules described in each competition. 

Each year, PhD students and their advisors/promotors write an individual research plan for a given year. Until the end of four semesters, students’ achievements are evaluated (mid-term evaluation) by the committee. 

Doctoral dissertations are prepared under the supervision of a scientific staff of the Faculty of Biology (members of the Institute of Botany, Institute of Environmental Sciences or Institute of Zoology and Biomedical Research). PhD programme in Biology leads to the scientific Doctoral title in the discipline of biology. More information about the programme can be found here.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology (24.07.2020)
IES-9: Experimental evolution of the thrifty and spendthrift genotypes, and its consequence for susceptibility to adverse effects of ‘Western diet’: insights from a selection experiment on bank voles

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia PhD Programme in Biology na stanowisko stypendysta-doktorant ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego Opus 18.

W ramach projektu Opus 18: „IES-9: Experimental evolution of the thrifty and spendthrift genotypes, and its consequence for susceptibility to adverse effects of ‘Western diet’: insights from a selection experiment on bank voles”, powołana w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia PhD Programme in Biology w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach projektu badawczego.

Opis projektu i szczegółowych wymagań stawianych kandydatom znajduje się na stronie Szkoły dotyczącej programu PhD Biology.

Szczegółowy opis projektu i programu badawczego dostępny jest tutaj.

Harmonogram konkursu:

1. Otwarcie konkursu: 24.07.2020

2. Termin przesyłania aplikacji: 13.09.2020

3. Egzaminy wstępne: od 7.09.2020

4. Ogłoszenie wyników: nie później niż 30.09.2020

5. Wpisy: 30.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. oświadczenie kandydata o ukończeniu studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnych lub pismo przełożonego potwierdzające, że praca dyplomowa (magisterska) jest prawie zakończona, a egzaminy obronne lub końcowe są zaplanowane na dzień lub przed 18 września 2020 r.
 2. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej;
 3. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/paszportu)*;
 4. list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 6. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 7. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu prof. dr hab. Pawła Kotei: pawel.koteja@uj.edu.pl oraz pani mgr inż. Anny Stec: anna.stec@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Biologia:

 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24,– 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y do szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim dane zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w UJ.

5. Pani/Pan dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania tylko i wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych oraz mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa do ich przetwarzania.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Polecamy również
Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)