Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja 2021/2022 – Biologia (Nauki biologiczne)

Harmonogram rekrutacji

Program kształcenia z „Biologii” przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Więcej informacji dotyczących programu znajduje się tutaj

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

 • botaniki: cytologia roślin, ekologia roślin, embriologia klasyczna i eksperymentalna, fitogeografia, fitosocjologia, kultury in vitro tkanek i organów roślinnych, lichenologia, mikologia, paleobotanika, taksonomia roślin. 
 • biologii środowiskowej: badania ekosystemów, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, zarządzanie zasobami naturalnymi. 
 • biologii rozwoju: antropologia, biologia komórek i tkanek, biologia rozwoju i rozrodu, endokrynologia, faunistyka, genetyka i procesy specjacji, neurobiologia i immunologia, hormonalnie zależne nowotwory, ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu. 

W zakresach tych prowadzone są liczne seminaria, wykłady i kursy do wyboru.

Oferowany program kształcenia zapewnia możliwość osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla 8 poziomu PRK.

Program kształcenia

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty

Potwierdzenie pracownika naukowego

 

KONKURSY GRANTOWE

Konkurs otwarty:
"Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS"

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Biologia.

W ramach projektu Opus20 zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata (-tki) na program kształcenia Biologia.

Kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Pyza oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: "Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS".

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu.

Kandydatury należy przesyłać na adres Kierownik grantu - Pani prof. dr hab. Elżbiety Pyzy (elzbieta.pyza@uj.edu.pl) oraz na adres: wb.doktoranci@uj.edu.planna.stec@uj.edu.pl.

Harmonogram rekrutacji

 

 • Rejestracja kandydatów w IRK: 20-26 października 2021 r.
 • Egzamin: 28 października 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 2 listopada 2021 r.
 • Wpisy: 3-4 listopada 2021 r
 • Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się pod linkiem

Szczegółowy opis projektu


W chorobie neurodegeneracyjnej zwanej stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) dochodzi do atrofii mięśni i w wyniku tych zmian do śmierci chorego. Molekularne procesy prowadzące do atrofii mięśni w tej chorobie nie są dobrze poznane, ale istnieją dane literaturowe wskazujące, że trening pływacki może pozytywnie wpływać na mięśnie i opóźniać pojawianie się objawów ALS.
Celem projektu będzie zbadanie, na poziomie mikroskopii konfokalnej i mikroskopii elektronowej transmisyjnej, zmian poziomu wybranych białek oraz zmian ultrastrukturalnych w neuronach kory somatosensorycznej mózgu oraz w mięśniach szkieletowych pobranych od myszy transgenicznych – modelu choroby ALS przed i po treningu pływackim.

Profil Kandydata

 • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, medycyna, rolnicze lub pokrewne) 
 • znajomość biologii komórki,

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość technik immunohistochemicznych
 • doświadczenie w przygotowywaniu preparatów do mikroskopii elektronowej transmisyjnej
 • obrazowania w mikroskopie konfokalnym i elektronowym transmisyjnym