Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka (11.09.2020)
Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych

W związku z przeprowadzonym w ramach projektu NCN Scheng 1 Opus „Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych” naborem i oceną kandydatów, powołana w Szkole komisja rekrutacyjna oceni procedury naboru zastosowane w ramach projektu badawczego oraz rozstrzygnie, czy spełniają one warunki wymagane w regularnej rekrutacji na program kształcenia Fizyka w roku akademickim 2020/21. W oparciu o tę ocenę przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego. 
 
Harmonogram obecnego konkursu jest następujący: 
1. Otwarcie konkursu i powołanie komisji konkursowej w dniu 11 września 2020 r. 
2. Przekazanie komisji konkursowej przez kierownika projektu badawczego wszystkich materiałów z rekrutacji przeprowadzonej w ramach tego projektu do dnia 14 września 2020 r. 
3. Zebranie komisji dla analizy sposobu i przeprowadzenia rekrutacji w ramach projektu badawczego powinno się zakończyć najpóźniej 15 września 2020 r. 
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2020 r. drogą mailową. 
5. Wpisy na program będą prowadzone w terminie od 18 do 30 września 2020 r. 
 
Dokumenty wymagane przy wpisie: 
1. kserokopia oraz oryginał do wglądu: 
  • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub 
  • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia; 
2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle; 
3. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport); 
4. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu. 
 
Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie. 
 
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być: 
1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub 
2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. 
 
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.