Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Astronomia (11.09.2020)
Badanie ewolucji czarnych dziur i ich relatywistycznych wypływów w układach astrofizycznych: od kolapsujących masywnych gwiazd do galaktyk aktywnych

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia ASTRONOMIA dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu PRELUDIUM BIS 1 ,,Badanie ewolucji czarnych dziur i ich relatywistycznych wypływów w układach astrofizycznych: od kolapsujących masywnych gwiazd do galaktyk aktywnych”, powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia ASTRONOMIA w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Opis projektu (w języku angielskim) znajduje się tutaj http://oa.uj.edu.pl/L.Stawarz/PRELUDIUM-BIS1-LS.pdf

Harmonogram konkursu:

  1.Otwarcie konkursu: 11.09.2020

 1. Termin przesyłania aplikacji: 25.09.2020
 2. Egzaminy wstępne: 28.09.2020
 3. Ogłoszenie wyników: 28.09.2020
 4. Wpisy: najdalej do 30.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/ paszportu)*;
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej
 6. list motywacyjny nawiązujący do tematyki projektu, wyjaśniający dlaczego kandydat chciałby realizować projekt (kierownik projektu udostępnia opis projektu zainteresowanym kandydatom).

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu dr hab.

Łukasz Stawarz, prof. UJ: Lukasz.1.Stawarz@uj.edu.pl

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia ASTRONOMIA (dotyczy tylko zwycięzcy konkursu):

 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lubdokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
 3. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 4. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 5. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”