Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konkurs zakończony - Nauki Biomedyczne

Ogłoszenie o naborze na program kształcenia Nauki Biomedyczne w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

W oparciu o §2 ust. 9 oraz § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr 42/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W związku z przeprowadzonym w ramach projektu OPUS17: Mechanizmy oddziaływania roślin z grzybami endofitycznymi. Oddziaływanie endosymbionta na gospodarkę fosforanową rośliny naborem i oceną kandydatów, powołana w Szkole komisja rekrutacyjna oceni procedury naboru przeprowadzone w ramach projektu badawczego oraz rozstrzygnie, czy spełniają one warunki wymagane w regularnej rekrutacji na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2019/20. W oparciu o tę ocenę przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu i powołanie komisji konkursowej w dniu 3 marca 2020 r.
 2. Przekazanie komisji konkursowej przez kierownika projektu badawczego wszystkich materiałów z rekrutacji przeprowadzonej w ramach tego projektu do dnia 5 marca 2020 r.
 3. Zebranie komisji dla analizy sposobu i przeprowadzenia rekrutacji w ramach projektu badawczego powinno się zakończyć do dnia 16 marca 2020 r.
 4. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia w oparciu o złożony protokół komisji wydana zostanie do 20 marca 2020 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca 2020 r. drogą mailową.
 6. Wpisy na program będą prowadzone w terminie od 26 marca – 1 kwietnia 2020 r.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
  • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
  • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 4. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.