Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

To jest rekrutacja na doktorat wdrożeniowy

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 61/X/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza

konkurs na 1 doktoranta/doktorantkę ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Informatyka w ramach projektu DWD/7/0126/2023 zatytułowanego: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych . Kierownik projektu dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

 

"Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych"

 

Opis projektu badawczego:

W ostatnich latach obserwujemy silnie rosnącą potrzebę prywatności. Dzięki dynamicznemu rozwojowi kryptografii w ostatniej dekadzie pojawia się coraz więcej narzędzi, które dostarczają zwykłemu konsumentowi ochronę jego danych w tak kluczowych aspektach, jak zarządzanie finansami lub dokumentacją medyczną. Niestety, wciąż brakuje efektywnych, lecz gwarantujących bezpieczeństwo algorytmów i protokołów do prowadzenia obliczeń na danych poufnych. Konsekwencją tego jest wymóg niebagatelnej siły obliczeniowej od urządzenia użytkownika, co poważnie ogranicza dostęp i wygodę korzystania. Projekt przyniesie rozwiązanie tego problemu. Dostarczymy bibliotekę z otwartym źródłem oferującą nowe, szybsze metody obliczeń oraz operacji na obwodach arytmetycznych, które są sercem każdej aplikacji prywatnościowej. Zintegrujemy ją z kilkoma istniejącymi produktami, wdrożonych na różnych blockchainach, które są dedykowanym środowiskiem dla takich zastosowań, zwiększając ich zasięg oraz dostępność.

Profil kandydata/kandydatki:

 • oczekiwana znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • zatrudnienie na pełny etat w podmiocie współpracującym Aleph Zero Foundation

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki.

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 24.08.2023
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 31.08.2023
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 5.09.2023
 4. Egzaminy wstępne: 7-8.09.2023
 5. Ogłoszenie wyników: 12.09.2023
 6. Wpisy: 13-15.09.2023
 7. Wpisy (lista rezerwowa): 18-19.09.2023
 8. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 1.10.2023

Procedura rekrutacji

 • Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji dla Programu Kształcenia Informatyka na rok akademicki 2023/24 do pobrania TUTAJ.
 • Dokumenty wymagane (przy rejestracji i przy wpisie) w ramach Programu Kształcenia Informatyka na rok akademicki 2023/24 do pobrania TUTAJ.

Dodatkowo wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona nie później niż od 2 października I roku akademickiego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.
 • Wzór oświadczenia można >>pobrać tutaj.
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu, potwierdzony przez Kierownika Programu Kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Recommended
Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Recruitment in cooperation with IDEAS NCBR for the Computer Science education programme

Recruitment in cooperation with IDEAS NCBR for the Computer Science education programme

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, JU Prof.)

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, JU Prof.)