Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia informatyka.

W ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy VI edycja” zatytułowanego „Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy" we współpracy z BEIT sp. z o. o. zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia informatyka.
Kierownik projektu dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: „Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy".
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Opis projektu badawczego:

Badanie i poprawa użyteczności topologicznych kodów korekcyjnych w kontekście ich zastosowań w architekturach obliczeń kwantowych odpornych na błędy (FTQC – fault-tolerant quantum computing). Kryteria oceniające użyteczność kodu korekcyjnego to m.in.:

 • liczba kubitów fizycznych przypadająca na jeden logiczny;
 • łatwość wykonywania operacji logicznych na zakodowanych kubitach (przygotowanie, pomiar, podstawowe bramki);
 • próg tolerancji na błędy (zależny od modelu błędów). 

W ramach projektu planuje się utworzenie nowych kodów korekcyjnych lub poprawa istniejących względem tych kryteriów. 

Sylwetka kandydata:

 • stopień magistra oraz
 • silna motywacja do pracy naukowej w tematyce projektu.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie rejestracji: 13.09.2022 
 • Koniec rejestracji: 14.09.2022, godz. 23:59
 • Egzaminy wstępne: 15.09.2022
 • Posiedzenie komisji: nie później niż 15.09.2022
 • Ogłoszenie wyników: 15.09.2022, godz. 18:00
 • Wpisy do SD: 16.09.2022
 • Wpisy do SD: 19.09.2022 (lista rezerwowa)

Dokumenty aplikacyjne (wymagane w ramach Programu Kształcenia Informatyka oraz wynikające ze specyfiki projektu badawczego).

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu marcin.kozik@uj.edu.pl oraz na adres: sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia Informatyka
Zasady rekrutacji na Program Kształcenia Informatyka

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być: 

 • opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub 
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. 

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Ubezpieczenie: 

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu. 

WAŻNE: 

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Recommended
Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Recruitment in cooperation with IDEAS NCBR for the Computer Science education programme

Recruitment in cooperation with IDEAS NCBR for the Computer Science education programme

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, JU Prof.)

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, JU Prof.)