Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Fizyka (11.09.2020)
Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych

W związku z przeprowadzonym w ramach projektu NCN Scheng 1 Opus „Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych” naborem i oceną kandydatów, powołana w Szkole komisja rekrutacyjna oceni procedury naboru zastosowane w ramach projektu badawczego oraz rozstrzygnie, czy spełniają one warunki wymagane w regularnej rekrutacji na program kształcenia Fizyka w roku akademickim 2020/21. W oparciu o tę ocenę przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego. 
 
Harmonogram obecnego konkursu jest następujący: 
1. Otwarcie konkursu i powołanie komisji konkursowej w dniu 11 września 2020 r. 
2. Przekazanie komisji konkursowej przez kierownika projektu badawczego wszystkich materiałów z rekrutacji przeprowadzonej w ramach tego projektu do dnia 14 września 2020 r. 
3. Zebranie komisji dla analizy sposobu i przeprowadzenia rekrutacji w ramach projektu badawczego powinno się zakończyć najpóźniej 15 września 2020 r. 
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2020 r. drogą mailową. 
5. Wpisy na program będą prowadzone w terminie od 18 do 30 września 2020 r. 
 
Dokumenty wymagane przy wpisie: 
1. kserokopia oraz oryginał do wglądu: 
  • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub 
  • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia; 
2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle; 
3. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport); 
4. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu. 
 
Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie. 
 
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być: 
1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub 
2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. 
 
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 
Recommended
New physics in light of the primordial remnants from the early universe (Project Manager: dr Chunshan Lin)

New physics in light of the primordial remnants from the early universe (Project Manager: dr Chunshan Lin)

Quantum information aspects of holography (Project Manager: dr Mario Flory)

Quantum information aspects of holography (Project Manager: dr Mario Flory)

Shortcuts to Adiabaticity for Quantum Computation (Supervisor: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga)

Shortcuts to Adiabaticity for Quantum Computation (Supervisor: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga)

<font color=red>Fizyka</font></> (11.09.2020)</br>Quantum-effect-based Nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic Applications

Fizyka (11.09.2020)
Quantum-effect-based Nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic Applications