Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia (04.08.2021)
Synteza i badania właściwości związków do terapii fotodynamicznej skojarzonej z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  
i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Chemia

W ramach projektu Narodowego Centrum Nauki o numerze 2020/37/B/NZ7/04157 przyznanego w konkursie OPUS19 zatytułowanego „Terapia fotodynamiczna skojarzona z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1: nowe możliwości w leczeniu nowotworów immunogennych” zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia Chemia. 

Kierownik projektu dr hab. Janusz M. Dąbrowski, prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: 

Synteza i badania właściwości związków do terapii fotodynamicznej skojarzonej z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1” 

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego. 

Harmonogram konkursu: 

 1. Otwarcie konkursu: 13.08.2021 
 2. Termin przesyłania aplikacji: 25.08.2021 
 3. Egzaminy wstępne: 1–3.09.2021 
 4. Ogłoszenie wyników: 7.09.2021 
 5. Wpisy do SD od 8.09.2021 do 9.09.2021 
 6. Wpisy do SD - lista rezerwowa: 10.09.202 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne  

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu dr hab. Janusza Dąbrowskiego, prof. UJ: janusz.dabrowski@uj.edu.pl oraz umieszczenie ich w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl). 

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Chemia:

 • podpisane wydrukowane podanie IRK o przyjęcie na program kształcenia w Szkole Doktorskiej; 
 • kopia: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia), 
 • kopia: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego skan został przesłany na etapie rejestracji), 
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji. 

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia). 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być: 

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub 
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. 

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 

Ubezpieczenie: 

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu. 

WAŻNE: 

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.