Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia (21.04.2021)
Multimodal imaging of supramolecular logic gates in endothelial pathology models ex-vivo

W oparciu o § 7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla  jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia chemia. 
 
W ramach projektu H2020-MSCA-ITN „LOGIC-LAB: Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics” zaakceptowana przez Dyrektora komisja oceni procedury naboru zastosowane w ramach projektu badawczego oraz rozstrzygnie, czy spełniają one warunki wymagane w regularnej rekrutacji na program kształcenia Chemia w roku akademickim 2020/21. W oparciu o tę ocenę przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego. W konkursie tym nie będą zbierane nowe aplikacje.
Kierownik projektu p. prof. dr hab. Małgorzata Barańska oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:
 
„Multimodal imaging of supramolecular logic gates in endothelial pathology models ex-vivo”
 
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.
 
Harmonogram konkursu:
 1. Otwarcie konkursu: 4.05.2021
 2. Termin przesyłania aplikacji: 27.05.2021
 3. Egzaminy wstępne: 28.05 – 04.06.2021
 4. Ogłoszenie wyników: 07.06.2021
 5. Wpisy: 09-11.06.2021

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu prof. dr hab Małgorzaty Barańskiej.: m.baranska@uj.edu.pl
 
Oczekiwania wobec kandydata:
 1. ukończone studia wyższe w zakresie chemii, biologii, farmacji lub nauk pokrewnych;
 2. wiedza z zakresu zastosowania metod spektroskopowych do badania próbek biologicznych;
 3. doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach naukowych;
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Dokumenty aplikacyjne
 

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego:

 • suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny wraz ze stosowaną skalą ocen;
 • opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;
 • opinia o kandydacie od pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:

 1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia lub
 2. zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant”.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 • kopia: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kopia: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego skan został przesłany na etapie rejestracji),
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport),
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji.

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Ubezpieczenie:

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Polecamy również
Synteza i badania właściwości związków do terapii fotodynamicznej skojarzonej z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1 (Supervisor: dr hab. J. Dąbrowski, prof. UJ)
Synteza i badania właściwości związków do terapii fotodynamicznej skojarzonej z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1 (Supervisor: dr hab. J. Dąbrowski, prof. UJ)
<font color=red>Chemia </font> (23.08.2021)<br /> Wielofunkcyjne nanokapsuły polimerowe jako nośniki lipofilowych substancji aktywnych o działaniu synergistycznym (Doktorat Wdrożeniowy)
Chemia (23.08.2021)
Wielofunkcyjne nanokapsuły polimerowe jako nośniki lipofilowych substancji aktywnych o działaniu synergistycznym (Doktorat Wdrożeniowy)
Chemia (04.08.2021)<br />Synteza i badania właściwości związków do terapii fotodynamicznej skojarzonej z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1
Chemia (04.08.2021)
Synteza i badania właściwości związków do terapii fotodynamicznej skojarzonej z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1
Chemia</font></> (04.07.2021)</br>Wzmocnienie sygnału w Wibracyjnej Aktywności Optycznej
Chemia (04.07.2021)
Wzmocnienie sygnału w Wibracyjnej Aktywności Optycznej