Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia (04.07.2021)
Wzmocnienie sygnału w Wibracyjnej Aktywności Optycznej

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 2 doktorantów ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia chemia.

W ramach projektu Superwydajna nanoantena molekularna do transferu chiralności do otoczenia - badania z użyciem wibracyjnej aktywności optycznej (VOA) zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranych kandydatów na program kształcenia chemia.

Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

Wzmocnienie sygnału w Wibracyjnej Aktywności Optycznej

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

 • Otwarcie konkursu: 20.07.2021 
 • Termin przesyłania aplikacji: 25.08.2021 
 • Egzaminy wstępne: 1-3.09.2021 
 • Ogłoszenie wyników: 7.09.2021 
 • Wpisy: 8-9.09.2021 
 • Wpisy z listy rezerwowej: 10.09.2021

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne:

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu dr hab. Agnieszki Kaczor, prof. UJ: agnieszka.kaczor@uj.edu.pl oraz umieszczenie ich w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl) uruchomionym dla danej rekrutacji.

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego:

Dokumenty należy wczytać bezpośrednio do systemu IRK.

 • suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny wraz ze stosowaną skalą ocen;
 • opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;
 • opinia o kandydacie od pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:

 1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia lub
 2. zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant”.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 • podpisane wydrukowane podanie IRK o przyjęcie na program kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • kopia: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kopia: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego skan został przesłany na etapie rejestracji),
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji.

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Ubezpieczenie:

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 lipca. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.