Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia (21.09.2020)
Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu MAESTRO 11 (NCN) realizowanego w Zakładzie Biologii Komórki, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego, powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia w roku akademickim 2020/21.

Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

"Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs"

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu:                           05.10 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji:            08.10.2020, godz. 12:00
 3. Egzaminy wstępne:                           12-13.10.2020
 4. Ogłoszenie wyników:                        16.10.2020
 5. Wpisy:                                               19-21.10.2020

Opis tematyki projektu:

Badania w projekcie MAESTRO 11 pt.: "Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs" będą dotyczyły roli wybranych cząsteczek miRNA przenoszonych przez pęcherzyki z komórek iPSCs and MSCs modyfikowanych genetycznie, w różnych typach komórek tkanki serca, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo, gdzie analizowane będą właściwości regeneracyjne tych EVs w modelach ostrego i chronicznego uszkodzenia mięśnia sercowego.

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie biologii, biotechnologii, biochemii lub nauk pokrewnych.
 2. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biologii komórki i biologii molekularnej, w szczególności  w zakresie: 1) hodowli i analizy funkcjonalnej komórek zwierzęcych i ludzkich w warunkach in vitro, w tym prowadzenie testów proliferacji, żywotności, aktywności metabolicznej i różnicowania, 2) praktyczna znajomość technik biologii molekularnej m.in. PCR, PCR w czasie rzeczywistym, Western Blot.
 3. Gotowość do pracy ze zwierzętami, w tym w zakresie mysich modeli uszkodzenia mięśnia sercowego in vivo. Osoby z doświadczeniem w pracy ze zwierzętami oraz ze znajomością zagadnień oraz metodologii w zakresie biologii komórek macierzystych będą preferowane.
 4. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy zespołowej i organizacji pracy, samodzielność i sumienność.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób p przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • kopie dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich (w przypadku ukończenia studiów I i II stopnia) lub jednolitych studiów magisterskich
 • wykaz średniej ocen z przedmiotów w ramach studiów wyższych

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Kierownika Projektu: ewa.zuba-surma@uj.edu.pl oraz
dr Elżbiety Karnas: e.karnas@uj.edu.pl.  

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku biotechnologia, biologia lub z pokrewnych dziedzin nauki lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Polecamy również
Mechanizmy indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków (Supervisor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki)
Mechanizmy indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków (Supervisor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki)