Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biomedical Sciences (17.09.2020)
Extending the library of programmable protein cages

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Maestro 11 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr hab. Jonathan Heddle prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratów w temacie: “Extending the library of programmable protein cages”.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 17.09 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 01.10.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 08.10.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 12.10.2020
 5. Wpisy: 13-16.10.2020 (lista podstawowa)
  Wpisy: 19-21.10.2020 (lista rezerwowa)

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV w j. angielskim) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób p przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projeku;
 • nazwiska pracowników naukowych (dwóch, w tym kontakt do poprzedniego opiekuna naukowego) wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

RODO dostępne tutaj

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: grant_biomed@uj.edu.pl

W tytule e-maila należy zamieścić temat projektu, na który przesyłana jest aplikacja:
Extending the library of programmable protein cages

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.