Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mechanizmy indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków (Supervisor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki)

Mechanizmy indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków (Supervisor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki)

Ogłoszenie o naborze

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego, w ramach programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia.
 
W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego Stabilność genomu oocytów w komórkach somatycznych ssaków, Komisja zaakceptowana przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej  przeprowadzi rekrutację, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata  na program kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia.
Zakład Biofizyki Komórki ogłasza zatem konkurs na stanowisko doktoranta, który będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki, takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz  metody wykrywania  uszkodzeń i naprawy DNA w komórkach.
 

Cel projektu:

zrozumienie mechanizmów, które prowadzą do niższej, w porównaniu z komórkami somatycznymi, liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (SSBs) w oocytach i komórkach somatycznych metodą STRIDE (Nucl. Acids Res, 2020), pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli czynników  naprawczych.

 
Kierownik projektu, prof. dr hab. Jerzy Dobrucki, oferuje możliwość zrealizowania doktoratu „Mechanizmy indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków”. 
Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi Dyrektorowi protokół wskazujący kandydata rekomendowanego do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu badawczego.
 
Zainteresowani kandydaci mogą kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem projektu (jerzy.dobrucki@uj.edu.pl) w celu uzyskania szczegółowych informacji o planowanych badaniach.
 

Harmonogram konkursu:

  1. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 7 marca 2022 r. 
  2. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 26 maja 2022 r. 
  3. Egzaminy wstępne: 2 czerwca 2022 r. 
  4. Ogłoszenie wyników w IRK: 13 czerwca 2022 r. 
  5. Wpisy: 14-28 czerwca 2022 r. 
Szczegółowe warunki trybu rekrutacji są dostosowane do konkretnego programu kształcenia zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na dany akademicki (uzupełnia Szkoła).
 

Dokumenty aplikacyjne:

(wymagane w ramach danego programu kształcenia oraz wynikające ze specyfiki projektu badawczego):
  • życiorys

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu, prof. Jerzego Dobruckiego: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl oraz umieszczenie ich w elektronicznym systemie IRK.

Bezpośredni link do rekrutacji w systemie IRK

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

  • Posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii komórki i biofizyki,
  • Wykazać się dobrą znajomością j. angielskiego w mowie i piśmie
Więcej informacji na temat Zakładu Biofizyki Komórki znajduje się na stronie: https://helios.wbbib.uj.edu.pl/pl_PL/home

Ubezpieczenie:

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej jest objęty  ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do  ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.
Polecamy również
Struktura, biochemia, fizjologia i ewolucja bakteryjnych α2-makroglobulin z ludzkich periodontopatogenów Porphyromonas gingivalis i Tannerella forsythia (Opiekun: Mirosław Książek)
Struktura, biochemia, fizjologia i ewolucja bakteryjnych α2-makroglobulin z ludzkich periodontopatogenów Porphyromonas gingivalis i Tannerella forsythia (Opiekun: Mirosław Książek)