Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja 2020/21 - otwarte konkursy grantowe

Wszystkie konkursy grantowe odbywają się poza systemem IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Uprzejmie prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów pod wskazane w każdym z ogłosznych konkursów adresy mailowe.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Sonata BIS powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr Anna Kula-Pacurar oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

“Characterization of the role of MATR3 in HIV latency and reactivation”.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 17.09 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 01.10.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 08.10.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 12.10.2020
 5. Wpisy: 13-16.10.2020 (lista podstawowa)
  Wpisy: 19-21.10.2020 (lista rezerwowa)

Dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób p przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu
 • Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: grant_biomed@uj.edu.pl

W tytule e-maila należy zamieścić temat projektu, na który przesyłana jest aplikacja:
Characterization of the role of MATR3 in HIV latency and reactivation).

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku biotechnologia, biologia lub z pokrewnych dziedzin nauki lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Maestro 11 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr hab. Jonathan Heddle prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratów w temacie: “Extending the library of programmable protein cages”.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 17.09 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 01.10.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 08.10.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 12.10.2020
 5. Wpisy: 13-16.10.2020 (lista podstawowa)
  Wpisy: 19-21.10.2020 (lista rezerwowa)

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób p przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projeku;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: grant_biomed@uj.edu.pl

W tytule e-maila należy zamieścić temat projektu, na który przesyłana jest aplikacja:
Extending the library of programmable protein cages

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Sonata 15 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr Shino Yamada oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

„Molecular insight into the mechanism of micro-authophagy in land plants”

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 17.09 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 01.10.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 08.10.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 12.10.2020
 5. Wpisy: 13-16.10.2020 (lista podstawowa)
  Wpisy: 19-21.10.2020 (lista rezerwowa)

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób p przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: grant_biomed@uj.edu.pl

W tytule e-maila należy zamieścić temat projektu, na który przesyłana jest aplikacja:
Molecular insight into the mechanism of micro-authophagy in land plants

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla dwóch doktorantów ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Doktoratu wdrożeniowego powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr Sebastian Glatt oferuje możliwość zrealizowania doktoratów w obszarze:

Charakterystyka strukturalna ukierunkowanych systemów degradacji białek.

Szczegółowy opis projektu znajduje się tutaj

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

 1. Otwarcie konkursu: 21.08 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 27.08.2020, godz.: 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 04.09.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 07.09.2020
 5. Wpisy: 08.09.2020 oraz 10.09.2020 (lista rezerwowa)

Dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 2. list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 3. list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 4. nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu
 6. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: grant_biomed@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Chemia dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.
 
W ramach projektu PRELUDIUM BIS 1: ,,Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne - opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar”, powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Chemia w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.
 1. Harmonogram konkursu:
 2. Otwarcie konkursu: 8.09.2020
 3. Termin przesyłania aplikacji: 13.09.2020
 4. Egzaminy wstępne: 15.09.2020
 5. Ogłoszenie wyników: 17.09.2020
 6. Wpisy: najdalej do 30.09.2020
Dokumenty aplikacyjne:
 1. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/paszportu)*;
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej
 6. list motywacyjny nawiązujący do tematyki projektu, wyjaśniający dlaczego kandydat chciałby realizować projekt (kierownik projektu udostępnia opis projektu zainteresowanym kandydatom).
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu dr hab. Renaty Wietecha-Posłuszny, prof. UJ: renata.wietecha-posluszny@uj.edu.pl
Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Chemia (dotyczy tylko zwycięzcy konkursu):
 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
3. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
4. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
5. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.
Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:
 • 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 • 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.
* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Informatyka dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.
 
W ramach finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Doktoratu wdrożeniowego powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Informatyka w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr hab. Adam Roman, prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w obszarze:
Optymalizacja i badanie jakości grafów obliczeniowych modelujących procesy ETL-owe
Szczegółowy opis projektu znajduje się tutaj: http://ww2.ii.uj.edu.pl/~roman/phd.html
 
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.
Harmonogram konkursu:
 • Otwarcie konkursu: 3.09
 • Termin przesyłania aplikacji: 8.09
 • Egzaminy wstępne: 10.09
 • Ogłoszenie wyników: 11.09
 • Wpisy: 14.09
Dokumenty aplikacyjne:
 1. list polecający (co najmniej jeden) wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej;
 6. pracę magisterską lub, jeśli nie jest ukończona, opis poruszanych w niej zagadnień, lub pracę licencjacką.
 
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do p. Moniki Kęder - monika.keder@uj.edu.pl z kopią do Kierownika projektu, prof. Adama Romana - roman@ii.uj.edu.pl
 
Dokumenty wymagane przy wpisie:
 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 2. dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 3. dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 4. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 5. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 6. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.
Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:
 • opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Informatyka dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.
 
W ramach finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Doktoratu wdrożeniowego powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Informatyka w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu prof. dr hab. Jacek Tabor oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w obszarze:
Analiza obrazów biomedycznych uzyskanych przy pomocy technologii high content screening
Szczegółowy opis projektu znajduje się tutaj.
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:
 1. Otwarcie konkursu: 3.09
 2. Termin przesyłania aplikacji: 8.09
 3. Egzaminy wstępne: 10.09
 4. Ogłoszenie wyników: 11.09
 5. Wpisy: 14.09
Dokumenty aplikacyjne:
 1. list polecający (co najmniej jeden) wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej;
 6. pracę magisterską lub, jeśli nie jest ukończona, opis poruszanych w niej zagadnień, lub pracę licencjacką.
 
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do p. Moniki Kęder - monika.keder@uj.edu.pl z kopią do Kierownika projektu, prof. dr hab. Jacka Tabora - jacek.tabor@ii.uj.edu.pl
 
Dokumenty wymagane przy wpisie:
 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 2. dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 3. dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 4. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 5. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 6. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.
Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:
 • opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Fizyka dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu PRELUDIUM BIS 1: Optymalne uogólnione pomiary kwantowe i ich zastosowanie, powołana w Szkole Komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Fizyka w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 30.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 06.08.2020
 3. Rozmowy kwalifikacyjne:  nie później niż  13.09.2020
 4. Ogłoszenie wyników: nie pozniej niż 13.09.2020
 5. Wpisy: 15-19.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. list polecający (jeden) wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 1 strona A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny
  z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej;
 6. obronioną pracę magisterską

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu: karol.zyczkowski@uj.edu.pl

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
  • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
  • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 4. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

W ramach projektu PRELUDIUM BIS 1: Nowe układy fotochromowe do konstrukcji fotoprzełączalnych magnesów molekularnych, powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Chemia w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

1. Otwarcie konkursu: 03.08.2020

2. Termin przesyłania aplikacji: 24.08.2020

3. Egzaminy wstępne: 31.08.2020

4. Ogłoszenie wyników: 04.09.2020

5. Wpisy: najdalej do 30.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/paszportu)*;
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej
 6. list motywacyjny nawiązujący do tematyki projektu, wyjaśniający dlaczego kandydat chciałby realizować projekt (kierownik projektu udostępnia opis projektu zainteresowanym kandydatom)

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu dr hab. Dawida Pinkowicza: dawid.pinkowicz@uj.edu.pl

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Chemia (dotyczy tylko zwycięzcy konkursu):

 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia PhD Programme in Biology na stanowisko stypendysta-doktorant ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego Opus 18.

W ramach projektu Opus 18: „IES-9: Experimental evolution of the thrifty and spendthrift genotypes, and its consequence for susceptibility to adverse effects of ‘Western diet’: insights from a selection experiment on bank voles”, powołana w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia PhD Programme in Biology w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach projektu badawczego.

Opis projektu i szczegółowych wymagań stawianych kandydatom znajduje się na stronie Szkoły dotyczącej programu PhD Biology.

Szczegółowy opis projektu i programu badawczego dostępny jest tutaj.

Harmonogram konkursu:

1. Otwarcie konkursu: 24.07.2020

2. Termin przesyłania aplikacji: 13.09.2020

3. Egzaminy wstępne: od 7.09.2020

4. Ogłoszenie wyników: nie później niż 30.09.2020

5. Wpisy: 30.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. oświadczenie kandydata o ukończeniu studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnych lub pismo przełożonego potwierdzające, że praca dyplomowa (magisterska) jest prawie zakończona, a egzaminy obronne lub końcowe są zaplanowane na dzień lub przed 18 września 2020 r.
 2. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej;
 3. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/paszportu)*;
 4. list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 6. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 7. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu prof. dr hab. Pawła Kotei: pawel.koteja@uj.edu.pl oraz pani mgr inż. Anny Stec: anna.stec@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Biologia:

 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24,– 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y do szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim dane zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w UJ.

5. Pani/Pan dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania tylko i wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych oraz mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa do ich przetwarzania.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia PhD Programme in Biology na stanowisko stypendysta-doktorant ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego Opus 16.

W ramach projektu Opus 16: „The role of environmental factors in maintaining adaptive pace-of-life variation in a mammal holobiont: an experimental evolution approach”, powołana w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia PhD Programme in Biology w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach projektu badawczego.

Opis projektu i szczegółowych wymagań stawianych kandydatom znajduje się na stronie Szkoły dotyczącej programu PhD Biology.

Szczegółowy opis projektu i programu badawczego dostępny jest tutaj.

Harmonogram konkursu:

1. Otwarcie konkursu: 24.07.2020

2. Termin przesyłania aplikacji: 13.09.2020

3. Egzaminy wstępne: od 7.09.2020

4. Ogłoszenie wyników: nie później niż 30.09.2020

5. Wpisy: 30.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. oświadczenie kandydata o ukończeniu studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnych lub pismo przełożonego potwierdzające, że praca dyplomowa (magisterska) jest prawie ukończona, a egzaminy końcowe lub obrona są zaplanowane na dzień lub przed 18 września 2020 r.
 2. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej;
 3. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/paszportu)*;
 4. list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób przygotowanie, doświadczenie i zainteresowania badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 6. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 7. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu prof. dr hab. Pawła Kotei: pawel.koteja@uj.edu.pl oraz pani mgr inż. Anny Stec: anna.stec@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Biologia:

 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y do szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim dane zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w UJ.

5. Pani/Pan dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania tylko i wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych oraz mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa do ich przetwarzania.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Biologia na stanowisko stypendysta-doktorant ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego PRELUDIUM BIS 1.

W ramach projektu PRELUDIUM BIS 1: „Proteomiczne podstawy interakcji witaminy D3 oraz insuliny w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro na modelu świni”, powołana w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Biologia w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

1. Otwarcie konkursu: 24.08.2020

2. Termin przesyłania aplikacji: 31.08.2020

3. Egzaminy wstępne: 8.09.2020

4. Ogłoszenie wyników: 8.09.2020

5. Wpisy: najdalej do 30.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 1. oświadczenie kandydata o ukończeniu studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnych;
 2. list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej;
 3. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz zawierający dane potwierdzające tożsamość (imię, nazwisko, PESEL lub nr dowodu/paszportu)*;
 4. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 5. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 6. opis tematyki badawczej pracy magisterskiej (maksymalnie 1 strona A4) oraz pdf pracy magisterskiej

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Kierownika projektu dr hab. Małgorzaty Grzesiak: m.e.grzesiak@uj.edu.pl oraz pani mgr inż. Anny Stec: anna.stec@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Biologia:

 1. rekomendacja pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje ujęte w punkcie powyższym.
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 2, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w terminie wyznaczonym przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

* Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y do szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim dane zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w UJ.

5. Pani/Pan dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania tylko i wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych oraz mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa do ich przetwarzania.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Matematyka dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu PRELUDIUM BIS 1: Problemy klasyfikacji w dynamice topologicznej i teorii ergodycznej, powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Matematyka w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 1.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 6.07.2020
 3. Egzaminy wstępne: 8.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 8.07.2020
 5. Wpisy: 10.07-14.09.2020 (z wyłączeniem sierpnia)

Dokumenty aplikacyjne:

 1. list polecający (co najmniej jeden) wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny
  z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej;
 6. pracę magisterską lub, jeśli nie jest ukończona, opis poruszanych w niej zagadnień, lub pracę licencjacką.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Pana Kierownika projektu: dominik.kwietniak@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
  • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
  • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 4. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz § 7 ust. 1-3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29  stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Matematyka dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W związku z ogłoszonym naborem w ramach projektu PRELUDIUM BIS 1: Wybrane węzły interpolacji  w aproksymacji wielomianowej powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Matematyka w roku akademickim 2020/21. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 1.07.2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 7.07.2020 (godz. 12:00)
 3. Egzaminy wstępne: 13-15.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 15.07.2020
 5. Wpisy: 22.07-14.09.2020 (z wyłączeniem sierpnia)

Dokumenty aplikacyjne:

 1. list polecający (co najmniej jeden) wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 2. życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 4. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny
  z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 5. opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej;
 6. pracę magisterską lub, jeśli nie jest ukończona, opis poruszanych w niej zagadnień, lub pracę licencjacką.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy Pani Kieronik projektu: leokadia.bialas-ciez@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
  • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
  • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 4. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu wymienionego w punkcie 1, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla dwóch doktorantów ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Maestro 11 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu Prof. Jonathan Heddle oferuje możliwość zrealizowania doktoratów w następujących obszarach:

1) Extending the library of programmable protein cages;

2) Delivering and tracking artificial protein cages in cells.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 8.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 20.07.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 23.-24.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 29.07.2020
 5. Wpisy: 1-15.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: magdalena.pisarczyk@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Sonata Bis 9 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu Dr. Anna Czarna oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w następującym obszarze:

The restoration of β-cell function via inhibition of diabetic kinome;

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający dane kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 8.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 20.07.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 23.-24.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 29.07.2020
 5. Wpisy: 1-15.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: magdalena.pisarczyk@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Sonata Bis 9 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu Dr. Shino Yamada oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w następującym obszarze:

Evolution of organelle degradation via autophagy in land plants;

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający dane kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 8.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 20.07.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 23.-24.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 29.07.2020
 5. Wpisy: 1-15.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: magdalena.pisarczyk@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Opus 18 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu dr Yusuke Azuma oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w następującym obszarze:

 • Encapsidic production of difficult-to-express proteins.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający dane kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 8.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 20.07.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 23.-24.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 29.07.2020
 5. Wpisy: 1-15.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: magdalena.pisarczyk@uj.edu.pl oraz do wiadomości Pani dr Yusuke Azuma: yusuke.azuma@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla dwóch doktorantów ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu Team Tech Core Facility 5 powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu Prof. dr hab. Stefan Chłopicki oferuje możliwość zrealizowania doktoratów w następującym obszarze:

 • Endothelial profiling of anti-viral and anti-cancer drugs.

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 8.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 20.07.2020
 3. Egzaminy wstępne: 23.-24.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 29.07.2020
 5. Wpisy: 1-15.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: magdalena.pisarczyk@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W oparciu o § 3 ust. 11 oraz §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs w ramach programu kształcenia Nauki Biomedyczne dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego.

W ramach projektu NCN Opus 17 Alterations of perivascular adipose tissue in cardiovascular pathologies, powołana w Szkole komisja przeprowadzi rekrutację na program kształcenia Nauki Biomedyczne w roku akademickim 2020/21. Kierownik projektu, dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w następującym obszarze:

 • Investigation of chemical changes of pVAT in various vascular beds in model murine cardiovascular pathologies to find the chemical marker(s) of pVAT/vascular inflammation

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół zawierający listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Harmonogram obecnego konkursu jest następujący:

 1. Otwarcie konkursu: 8.07 2020
 2. Termin przesyłania aplikacji: 20.07.2020, 12:00
 3. Egzaminy wstępne: 23.-24.07.2020
 4. Ogłoszenie wyników: 29.07.2020
 5. Wpisy: 1-15.09.2020

Dokumenty aplikacyjne:

 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną nauk biologicznych;
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • nazwiska pracowników naukowych wystawiających referencje kandydatowi (ich numer kontaktowy oraz tytuł naukowy)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie, np. pierwsza strona artykułu.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Pani Magdaleny Pisarczyk na adres: magdalena.pisarczyk@uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 1. kserokopia oraz oryginał do wglądu:
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku spośród wskazanych w szczegółowych warunkach naboru lub
 • dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym kwalifikacje drugiego stopnia;
 1. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 2. do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport);
 3. oryginały wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych na etapie aplikacji w postaci skanu.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.