Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>>Program kształcenia Informatyka<<

Lista promotorów

The PhD programme in computer science offers an opportunity to start a research carrier in many areas of computer science. Each of our students follows an individual study program, attends advanced lectures and conducts research. A student chooses a supervisor (from the Faculty of Mathematics and Computer Science), which advises him and monitors his progress.

The Faculty of Mathematics and Computer Science is one of the best research groups in computer science in Poland. It employs researchers specializing in various areas of theoretical and applied computer science. Their experience allows students to quickly and efficiently join interesting research projects and work in a dynamic environment.
All of our students receive a scholarship, which increases after a positive mid-term evaluation. Additional funding will be available for the best students.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

Zaaplikuj na program kształcenia INFORMATYKA przesyłając wymagane dokumenty w systemie IRK.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacje przy współpracy z IDEAS NCBR na program Informatyka

Rekrutacje przy współpracy z IDEAS NCBR na program Informatyka

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 61/X/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanego ze środków IDEAS NCBR na program kształcenia Informatyka.

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Przykładowe tematy rozpraw doktorskich

Uruchomienie kształcenia w SDNŚiP, we współpracy ze spółką IDEAS NCBR, uwarunkowane jest wyłonieniem UJ w przetargu organizowanym przez IDEAS oraz podpisaniem umowy współpracy pomiędzy UJ a IDEAS w przedmiocie kształcenia Doktorantów.

Harmonogram konkursu:

  • Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 04.09.2023
  • Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 15.09.2023
  • Egzaminy wstępne: 19-20.09.2023
  • Ogłoszenie wyników: 22.09.2023
  • Wpisy: 25-26.09.2023
  • Wpisy (lista rezerwowa): 27.09.2023

Procedura rekrutacji

  • Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji dla Programu Kształcenia Informatyka na rok akademicki 2023/24 do pobrania TUTAJ.
  • Dokumenty wymagane (przy rejestracji i przy wpisie) w ramach Programu Kształcenia Informatyka na rok akademicki 2023/24 do pobrania TUTAJ.
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

  • opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
  • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielskim należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub język angielski.

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość starania się o miejsce w Domu Doktoranta. O otrzymaniu miejsca decyduje dostępność wolnych miejsc i spełnienie warunków opisanych na stronie Towarzystwa Doktorantów.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania dokonuje się poprzez złożenie osobistego podpisu pod treścią ślubowania w biurze Programu Kształcenia. 

Ubezpieczenie:

W związku ze zmianą przepisów dot. ubezpieczenia zdrowotnego, od 1.10.2023 Szkoła Doktorska nie zgłasza doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym dniu:

1. Obywatele Polski, Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz posiadający Kartę Polaka, do 26 r. ż. powinni być ubezpieczeni jako członkowie swoich rodzin, jeśli te posiadają ubezpieczenie na terenie UE/EFTA. Ubezpieczenie potwierdzają aktualną kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego) wydaną w kraju zgłoszenia do ubezpieczenia. Po ukończeniu 26 r. ż. będą składać wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na UJ.
2. Pozostali doktoranci muszą we własnym zakresie opłacać sobie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (na podstawie umowy zawartej w placówce NFZ) lub wykupić ubezpieczenie komercyjne o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 30000 EUR. Mogą posiadać obydwa wymienione ubezpieczenia. Niewystarczające jest posiadanie wyłącznie pakietów (abonamentów) medycznych w prywatnych placówkach, ponieważ nie pokrywają one kosztów ewentualnej hospitalizacji. Rekomendujemy, by każdy kandydat, w szczególności kandydat – cudzoziemiec przed przyjazdem do Polski wykupił ubezpieczenie na czas podróży oraz minimum pierwszy miesiąc pobytu w Polsce (do momentu załatwienia formalności po przyjeździe).

Polecamy również
Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, prof. UJ)

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, prof. UJ)