Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik programu kształcenia:

prof. dr hab. Barbara Gil
tel. 12 686 2469
barbara.k.gil@uj.edu.pl

Biuro programu kształcenia:

mgr Elżbieta Zembala
tel. 12 686 2757
elzbieta.zembala@uj.edu.pl

Limit miejsc
[rekrutacja regularna]:

Tura 1: 27 osób

Rekrutacja:

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty
Tematy badawcze
Harmonogram rekrutacji

Dokumenty wypełnianie w języku polskim przez potencjalnego opiekuna naukowego:
Opinia pracownika naukowego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia na program Chemia
Opinia o kandydacie

Zakończone rekrutacje:

Lista zakończonych rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - Chemia <<

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.  Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.  Podobnie kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.
 

Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują seminarium doktoranckie, kurs języka angielskiego na poziomie C1 oraz do wyboru 3 z 5 modułów:

 • zaawansowane techniki obliczeniowe i strukturalne;
 • syntetyczne i analityczne;
 • spektroskopowe; mikroskopowe;
 • indywidualnie wybrany kurs z oferty UJ. 

W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii

Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i wiedzy ogólnej obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku. Doktorant uczestniczy także w kursie warsztatowym, umożliwiającym realizację praktyk dydaktycznych oraz prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin rocznie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?
Informacje o sposobie aplikowania podane są poniżej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach (dr Katarzyna Magiera-Mularz)

Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach (dr Katarzyna Magiera-Mularz)
W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Chemia.
 
W ramach projektu OPUS 22, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego „Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach”, zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia Chemia.
Kierownik projektu dr Katarzyna Magiera-Mularz oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:
 
Charakterystyka aktywności sond PROTAC, celujących w kinazy CDK4 i CDK6, o potencjalnym zastosowaniu w onkologii
 
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Opis projektu badawczego:

Współcześnie leczenie onkologiczne opiera się na pięciu filarach: chirurgii, radioterapii, chemioterapii terapii ukierunkowanej i immunoterapii. Wśród nich terapia celowana i immunoterapia stanowią najnowsze strategie terapeutyczne wpisujące się w ramy medycyny personalizowanej. Immunoterapia należy, natomiast do najbardziej aktualnych odkryć, które szybko zostało okrzyknięte mianem przełomowej strategii leczenia chorób onkologicznych. 
Cechą charakterystyczną ludzkich komórek nowotworowych są zaburzenia w progresji cyklu komórkowego.
 
Hamowanie aktywności białek cyklu komórkowego - kinaz zależnych od cyklin (białka CDK4/6), w celu blokowania proliferacji komórek, zostało potwierdzone jako skuteczna strategia przeciwnowotworowa. Strategie ukierunkowane na CDK4/6 są obecnie przedmiotem wielu badań klinicznych, zarówno w formie monoterapii jak i terapii skojarzonych. Dlatego niezwykle istotne jest aby lepiej poznać mechanizmy ich aktywności przeciwnowotworowej. Przedstawiony projekt dotyczy tej aktualnej i ważnej tematyki poznania mechanizmu udziału kinaz CDK4/6 i PD-1/PD-L1 w powstawaniu nowotworów.
 
Celem projektu jest badanie mechanizmu degradacji kinaz zależnych od cyklin CDK4 i CDK6 przy udziale PROTAC – związków małocząsteczkowych zdolnych do indukowania selektywnej degradacji białek. W szczególności projekt przewiduje badanie sposobu w jaki CDK4/6 PROTACs wpływają na mikrośrodowisko guza i jak współdziałają z odpowiedzią indukowaną blokowaniem punktów kontrolnych układu immunologicznego.

Profil kandydata:

 • znajomość podstaw pracy laboratoryjnej z zakresu biochemii i biologii molekularnej, ze szczególnym naciskiem na pracę z hodowlami komórkowymi
 • tytuł magistra w dziedzinie biochemii, chemii, biologii molekularnej lub pokrewne
 • zainteresowanie zagadnieniami chemii medycznej i chemii organicznej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z modelami zwierzęcymi (mysz, szczur) oraz uprawnienia do udziału w prowadzeniu prac na modelach zwierzęcych,
 • zainteresowanie zagadnieniami chemii organicznej i chemii medycznej,
 • gotowość do podejmowania wyzwań i realizacji samodzielnej, twórczej pracy,
 • realne zainteresowanie prowadzeniem prac naukowych i zaangażowanie w prowadzony projekt,
 • gotowość do podjęcia i wspierania pracy zespołowej,
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B1+).

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 01.03.2023
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 15.03.2023
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 20.03.2023
 4. Egzaminy wstępne: 22.03.2023
 5. Ogłoszenie wyników: 24.03.2023
 6. Wpisy: 27- 28.03.2023
 7. Wpisy (lista rezerwowa): 29-30.03.2023
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji dla Programu Kształcenia Chemia w roku akademickim 22/23.
 
Dokumenty aplikacyjne wymagane w ramach Programu Kształcenia Chemia oraz dodatkowe, wynikające ze specyfiki projektu badawczego:
 • życiorys
 • wykaz ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub ze studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • średnia ocen uzyskanych przez kandydata (ze studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednio przeliczona średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia), obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom

Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl) 

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Chemia – do przedłożenia przy wpisie do Szkoły Doktorskiej po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).
 
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:
 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.
 
Ubezpieczenie:
Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.
 
WAŻNE:
Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.
Polecamy również
Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Chiralne szkielety wiążące bor i fosfor bazujące na motywie tryptycenowym (dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UJ )

Chiralne szkielety wiążące bor i fosfor bazujące na motywie tryptycenowym (dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UJ )

Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej (Kierownik grantu: dr hab. Kamilla Małek)

Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej (Kierownik grantu: dr hab. Kamilla Małek)