Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik programu kształcenia:

prof. dr hab. Barbara Gil
tel. 12 686 2469
barbara.k.gil@uj.edu.pl

Biuro programu kształcenia:

mgr Elżbieta Zembala
tel. 12 686 2757
elzbieta.zembala@uj.edu.pl

Limit miejsc
[rekrutacja regularna]:

Tura 1: 27 osób

Rekrutacja:

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty
Tematy badawcze
Harmonogram rekrutacji

Dokumenty wypełnianie w języku polskim przez potencjalnego opiekuna naukowego:
Opinia pracownika naukowego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia na program Chemia
Opinia o kandydacie

Zakończone rekrutacje:

Lista zakończonych rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - Chemia <<

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.  Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.  Podobnie kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.
 

Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują seminarium doktoranckie, kurs języka angielskiego na poziomie C1 oraz do wyboru 3 z 5 modułów:

 • zaawansowane techniki obliczeniowe i strukturalne;
 • syntetyczne i analityczne;
 • spektroskopowe; mikroskopowe;
 • indywidualnie wybrany kurs z oferty UJ. 

W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii

Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i wiedzy ogólnej obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku. Doktorant uczestniczy także w kursie warsztatowym, umożliwiającym realizację praktyk dydaktycznych oraz prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin rocznie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?
Informacje o sposobie aplikowania podane są poniżej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych 

i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Chemia.

W ramach projektu Sonata Bis 11, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego „Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1”, zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia Chemia.
Kierownik projektu dr hab. Łukasz Skalniak oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

Charakterystyka i modelowanie in vitro oraz in vivo ekspresji immunologicznych punktów kontrolnych dla testowania nowatorskich strategii immunoterapeutycznych

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata rekomendowanego do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Opis projektu badawczego:

W ostatnich latach immunoterapia doprowadziła do rewolucji w leczeniu wielu typów nowotworów, które uważane były za trudne do wyleczenia lub wręcz nieuleczalne, zyskując tym samym miano piątego filaru terapii przeciwnowotworowej. Blokada immunologicznego punktu kontrolnego PD-1/PD-L1 jest jedną z najczęstszych strategii współczesnej immunoterapii.
W ramach prezentowanego tu projektu nowe związki małocząsteczkowe będące wynikiem prac chemicznych będą testowane na wyizolowanych ludzkich komórkach nowotworowych w układach 2D i 3D w celu sprawdzenia ich potencjału przeciwnowotworowego. Najbardziej skuteczne cząsteczki będą również testowane na mysich modelach przedklinicznych. Oprócz ukierunkowania na immunologiczny punkt kontrolny PD-1/PD-L1, ekspresja innych znanych receptorów immunologicznych będzie oceniana w pierwotnych próbkach nowotworów pobranych od pacjentów leczonych na raka jelita grubego. W ramach projektu przewidziane jest także wyprowadzanie nowych modeli in vitro z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej. Projekt realizowany będzie w interdyscyplinarnym zespole przy współpracy z innymi ośrodkami badawczymi.

Profil kandydata:

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, ze szczególnym naciskiem na pracę z hodowlami komórkowymi i znajomość metod biologii molekularnej / biologii komórki / biochemii,
 • gotowość do podejmowania wyzwań i realizacji samodzielnej, twórczej pracy,
 • realne zainteresowanie prowadzeniem prac naukowych i zaangażowanie w prowadzony projekt,
 • gotowość do podjęcia i wspierania pracy zespołowej,
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego,
 • zainteresowanie rozwojem własnej kariery naukowej,
 • mile widziana otwartość na przyswajanie nowych metod laboratoryjnych oraz metod komputerowej analizy danych naukowych, jak i zaangażowanie we współprace naukowe w celu zwiększania własnych kompetencji.

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 22.12.2022
 2. Otwarcie konkursu: 05.01.2023
 3. Termin przesyłania aplikacji: 15.01.2023
 4. Egzaminy wstępne: 16.01.2023-20.01.2023
 5. Ogłoszenie wyników: 23.01.2023
 6. Wpisy: 24.01.2023 - 26.01.2023
 7. Wpisy (lista rezerwowa): 27.01.2023 - 31.01.2023

Szczegółowe warunki tryb rekrutacji dla Programu Kształcenia Chemia zgodnie 
z obowiązującymi zasadami rekrutacji na rok akademicki 22/23: Kryteria rekrutacji_Chemia_22_23 (uj.edu.pl)

Zasady rekrutacji do Szkoły 2022/2023

Dokumenty aplikacyjne wymagane dla Programu Kształcenia Chemia: Wymagane_dokumenty_Chemia_2022 (uj.edu.pl)
W związku z tym, że do czasu powołania promotora opiekunem naukowym doktoranta/ki będzie dr hab. Łukasz Skalniak, nie jest wymagana opinia pracownika naukowego (…) o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową.

Dodatkowo:
- list motywacyjny

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu, dr Łukasza Skalniaka: lukasz.skalniak@uj.edu.pl oraz skalniak@chemia.uj.edu.pl

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia Chemia: Wymagane_dokumenty_Chemia_2022 (uj.edu.pl)

Polecamy również
Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach (dr Katarzyna Magiera-Mularz)

Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach (dr Katarzyna Magiera-Mularz)

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1 (dr Łukasz Skalniak)

Chiralne szkielety wiążące bor i fosfor bazujące na motywie tryptycenowym (dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UJ )

Chiralne szkielety wiążące bor i fosfor bazujące na motywie tryptycenowym (dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UJ )

Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej (Kierownik grantu: dr hab. Kamilla Małek)

Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej (Kierownik grantu: dr hab. Kamilla Małek)