Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mechanizmy regulacji kinetyki transkrypcji w neurorozwoju - Regulacja prędkości Polimerazy RNA (RNAPII) i procesów dojrzewania RNA w zdrowiu i chorobie (dr hab. Magdalena Masłoń)

Ogłoszenie konkursu na przeniesienie doktoranta/doktorantki do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na przyjęcie 1 doktoranta/doktorantki w trybie przeniesienia, ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na 8-mio semestralny program kształcenia Nauki Biomedyczne (Biomedical Sciences) w ramach projektu Sonata Bis zatytułowanego “Regulacja prędkości Polimerazy RNA (RNAPII) i procesów dojrzewania RNA w zdrowiu i chorobie”.
Kierownik projektu dr hab. Magdalena Masłoń (MCB UJ) oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: “Mechanizmy regulacji kinetyki transkrypcji w neurorozwoju”.

Podstawa prawna ogłoszenia konkursu na przyjęcie doktoranta/doktorantki w trybie przeniesienia:

Opis projektu badawczego:

Prawidłowe procesy komórkowe polegają na precyzyjnej koordynacji transkrypcji genów, a zakłócenie tego procesu leży u podstaw wielu wad rozwojowych i chorób, w tym nowotworów. Polimeraza RNA II (RNAPII) jest kluczowym enzymem biorącym udział w transkrypcji genów, procesie, w którym powstają powstają kodujące i niekodujące RNA. Celem naszych badań jest zrozumienie, w jaki sposób ekspresja genów jest kontrolowana podczas rozwoju i homeostazy oraz jak ta regulacja zmienia się w trakcie życia lub w stanach chorobowych. Celem proponowanego projektu jest zrozumienie roli kontroli kinetyki transkrypcji w rozwoju układu nerwowego.

Doktorant/doktorantka:

 1. zmierzy zmiany prędkości RNAPII podczas kolejnych etapów rozwoju układu nerwowego,
 2. określi wpływ zmiennej kinetyki RNAPII na zmiany ekspresji genów obserwowane podczas różnicowania,
 3. określi molekularne podstawy regulacji szybkości RNAPII
 4. zbada konsekwencje zaburzeń kinetyki transkrypcji dla neurorozwoju.

W tym celu doktorant/doktorantka zastosuje najnowsze metody edycji genomu i techniki multi-omiczne w modelach opartych na pluripotencjalnych komórkach macierzystych i modelach mysich.

Profil kandydata/kandydatki:

 • ciekawość, wysoka motywacja, entuzjazm i rzetelność,
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • ukończone studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub na kierunkach pokrewnych,
 • praktyczna znajomość przynajmniej kilku z wymienionych technik:
  • hodowla komórek macierzystych i ich różnicowanie,
  • izolacja RNA, w tym metody znakowanie pre-mRNA i jego izolacji,
  • metodyka Crispr-Cas9
 • znajomość zagadnień z biologii RNA, m.in. regulacji transkrypcji i obróbki pre-mRNA

Rozstrzygnięcie dokonane przez Komisję Konkursową będzie podstawą do przeniesienia wybranego kandydata/kandydatki.

Harmonogram konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu na stronie www Szkoły: 06.05.2024
 2. Rozpoczęcie rejestracji (start przyjmowania zgłoszeń w IRK): 20.05.2024, godz. 10:00
 3. Koniec rejestracji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 21.05.2024, godz. 14:00
 4. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów kandydatów: 22.05.2024
 5. Egzaminy wstępne: 23.05.2024
 6. Posiedzenie komisji (najpóźniej ostatni dzień egzaminów: 23.05.2024
 7. Przekazanie przez komisję konkursową wyników /protokołów do IRK i Biura Szkoły: 24.05.2024
 8. Ogłoszenie wyników w IRK: 24.05.2024
 9. Wpisy: 27-28.05.2024
 10. Wpisy (z listy rezerwowej, jeśli taka powstanie): 29.05.2024
 11. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 01.06.2024

Dokumenty

Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat/kandydatka w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat/kandydatka jest zobowiązany(-a) do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat/kandydatka jest zobowiązany(-a) załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość starania się o miejsce w Domu Doktoranta. O otrzymaniu miejsca decyduje dostępność wolnych miejsc i spełnienie warunków opisanych na stronie Towarzystwa Doktorantów.

WAŻNE:
Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania dokonuje się poprzez złożenie osobistego podpisu pod treścią ślubowania w biurze Programu Kształcenia.

Ubezpieczenie:
W związku ze zmianą przepisów dot. ubezpieczenia zdrowotnego, od 1.10.2023 Szkoła Doktorska nie zgłasza doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym dniu:

1. Obywatele Polski, Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz posiadający Kartę Polaka, do 26 r. ż. powinni być ubezpieczeni jako członkowie swoich rodzin, jeśli te posiadają ubezpieczenie na terenie UE/EFTA. Ubezpieczenie potwierdzają aktualną kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego) wydaną w kraju zgłoszenia do ubezpieczenia. Po ukończeniu 26 r. ż. będą składać wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na UJ.

2. Pozostali doktoranci muszą we własnym zakresie opłacać sobie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (na podstawie umowy zawartej w placówce NFZ) lub wykupić ubezpieczenie komercyjne o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 30000 EUR. Mogą posiadać obydwa wymienione ubezpieczenia. Niewystarczające jest posiadanie wyłącznie pakietów (abonamentów) medycznych w prywatnych placówkach, ponieważ nie pokrywają one kosztów ewentualnej hospitalizacji. Rekomendujemy, by każdy kandydat, w szczególności kandydat – cudzoziemiec przed przyjazdem do Polski wykupił ubezpieczenie na czas podróży oraz minimum pierwszy miesiąc pobytu w Polsce (do momentu załatwienia formalności po przyjeździe).

Polecamy również
Aging-associated, specific pathomechanisms of endothelial dysfunction in sepsis: pathway analysis and experimental therapy (Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Aging-associated, specific pathomechanisms of endothelial dysfunction in sepsis: pathway analysis and experimental therapy (Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Aging-associated, specific pathomechanisms of endothelial dysfunction in sepsis: pathway analysis and experimental therapy (Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Aging-associated, specific pathomechanisms of endothelial dysfunction in sepsis: pathway analysis and experimental therapy (Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Aging-associated, specific pathomechanisms of endothelial dysfunction in sepsis: pathway analysis and experimental therapy (Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Aging-associated, specific pathomechanisms of endothelial dysfunction in sepsis: pathway analysis and experimental therapy (Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Identification and characterization of novel players in HIV-1 RNA nuclear processing and export to dissect post-transcriptional blocks in latency (Project Manager: dr Anna Kula-Pǎcurar)

Identification and characterization of novel players in HIV-1 RNA nuclear processing and export to dissect post-transcriptional blocks in latency (Project Manager: dr Anna Kula-Pǎcurar)