Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biofizyka [więcej informacji]

>> Program Kształcenia Biofizyka <<

Biofizyka to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, łączący elementy z pogranicza fizyki, biologii i inżynierii materiałowej po to, by jak najlepiej poznać procesy fizyczne zachodzące zarówno na poziomie molekularnym jak i na granicach międzyfazowych pomiędzy biomolekułami a otaczającym je środowiskiem. Dlatego program kształcenia ‘Biofizyka’ realizowany na Wydziale WFAiIS dedykowany jest ambitnym, dociekliwym młodym badaczom, którzy nie boją się wyzwań i są otwarci na poszukiwanie nowych rozwiązań, także poza swoją dziedziną.

Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w realizacji różnorodnych projektów badawczych w jednej z wielu grup badawczych aktywnych na polu biofizyki. Do ich dyspozycji jest szeroki wachlarz nowoczesnych technik eksperymentalnych, takich jak  mikroskopia sił atomowych, NMR, spektrometria masowa, spektroskopia impedancyjna, fluorescencyjna, ramanowska, szczypce optyczne czy patch-calmping. Mogą też realizować projekty teoretyczne, modelując procesy biologiczne za pomocą zaawansowanych metod obliczeniowych. Dzięki temu program kształcenia ‘Biofizyka’ stwarza realną możliwość interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień badawczych i otrzymania wyników, które nie tylko pozwolą uzyskać stopień doktora ale także znajdą zastosowanie w medycynie, diagnostyce czy produkcji biomateriałów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja regularna [tura wrześniowa]

W rekrutacji regularnej na program kształcenia Biofizyka (tura wrześniowa) przewidziane są dwa miejsca.

Jak aplikować?

Zaaplikuj na Program Kształcenia BIOFIZYKA przesyłając wymagane dokumenty w systemie IRK.

 

 

Biofizyczne czynniki ograniczające precyzję powstawania wzoru w trakcie rozwoju tkanki (dr Marcin Zagórski)

Biofizyczne czynniki ograniczające precyzję powstawania wzoru w trakcie rozwoju tkanki (dr Marcin Zagórski)
W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla dwóch doktorantów ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Biofizyka.
 
W ramach projektu SONATA BIS zatytułowanego „Zrozumienie biofizycznych czynników ograniczających precyzję powstawania wzoru w trakcie rozwoju tkanki” zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydatów na program kształcenia Biofizyka.
 
Kierownik projektu dr Marcin Zagórski oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: „Biofizyczne czynniki ograniczające precyzję powstawania wzoru w trakcie rozwoju tkanki”.
 
Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły w ramach projektu badawczego.

Opis projektu badawczego:

W trakcie rozwoju organizmu komórki dzielą się, przemieszczają oraz fizycznie oddziałują z innymi komórkami w rosnącej tkance. Jednocześnie określone sygnały chemiczne rozprzestrzeniają się w tkance tworząc gradienty stężeń. Pomimo zaszumionej natury tych sygnałów oraz dynamiki procesów komórkowych, komórki interpretują sygnały chemiczne tworząc przestrzenny wzór ekspresji genetycznej z zaskakującą precyzją i powtarzalnością między poszczególnymi osobnikami. Ostatnio wykazałam, że w rozwijającym się rdzeniu kręgowym tworzenie wzorów odbywa się poprzez optymalną strategię dekodowania morfogenów, która jest realizowana przez specyficzne mechanizmy regulacji genów działające w poszczególnych komórkach. Jednak ciągle głównym wyzwaniem pozostaje zrozumienie, w jakim stopniu wzrost, dynamika komórkowa, biomechaniczne sprzężenia zwrotne i globalne więzy mechaniczne ograniczają precyzję kształtowania wzorów w rosnącej tkance. W projekcie zostanie zbadane: (1) w jaki sposób wzrost jest powiązany z precyzją wzoru? (2) w jaki sposób dynamika komórkowa i biomechaniczne sprzężenia zwrotne wpływają na precyzję powstawania wzorów? (3) w jaki sposób globalne więzy mechaniczne działają na rosnącą tkankę skutkując ograniczeniem precyzji powstania wzoru? W tym celu zweryfikowana zostanie następującą hipoteza badawcza: powstawanie wzoru w rosnącej tkance jest określane poprzez optymalną granicę pomiędzy wzrostem a precyzją wzoru. Dla przykładu, szybki wzrost może ograniczać precyzję powstania wzoru. Odwrotnie, powolny wzrost może zachować precyzję wzoru, ale tkanka nie będzie miała dość czasu  w pełni się zróżnicować w organy lub części ciała. Aby zweryfikować tę zależność, projekt będzie oparty na modelowaniu biofizycznym oraz obliczeniowym, a także współpracy z grupami eksperymentalnymi. Jednym z wyników projektu będą nowe metody pozwalające zrozumieć precyzję w modelach komórkowych. Zrozumienie ograniczeń precyzji wzoru jako funkcji wzrostu pogłębi naszą wiedzę na temat powstawania wzoru dla szerokiego zakresu tkanek.
 

Profil kandydata:

 1. ukończone studia wyższe w zakresie biofizyki, fizyki, matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych;
 2. doskonały dorobek naukowy;
 3. zainteresowanie interdyscyplinarnym aspektem projektu;
 4. doświadczenie w pracy z solwerami numerycznymi (C++, Python, Mathematica);
 5. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Doświadczenie w biologii rozwojowej, segmentacji obrazu oraz modelach komórkowych będzie dodatkowym atutem.
 

Harmonogram konkursu:

 1. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 26.07.2022
 2. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 8.09.2022
 3. Egzaminy wstępne: 12-13.09.2022
 4. Ogłoszenie wyników: 15.09.2022
 5. Wpisy: 19-23.09.2022
 6. Wpisy (lista rezerwowa): 27-28.09.2022
Szczegółowe warunki tryb rekrutacji - dostosowane do konkretnego programu kształcenia zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na dany akademicki.
 

Dokumenty aplikacyjne:

 • suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny wraz ze stosowaną skalą ocen;
 • opinia o kandydacie od pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych; 
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.
 
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu dra Marcina Zagórskiego: marcin.zagorski@uj.edu.pl oraz umieszczenie ich w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl).
 

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Biofizyka:

 • podpisane wydrukowane podanie IRK o przyjęcie na program kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • kopia: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kopia: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego skan został przesłany na etapie rejestracji),
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji.
W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).
 
Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:
 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
 
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.
 

Ubezpieczenie:

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.