Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy kształcenia

PhD study in astronomy covers broad range of theoretical and observational research subjects, from analysis of optically variable objects (like accreting binary stars or active galactic nuclei), high energy astrophysics, multiwavelength astronomy, radioastronomy, relativistic astrophysics and cosmology.
Astronomical Observatory of the Jagiellonian University participates in ESO, has access to the SALT optical telescope, collaborates in HESS and CTA projects  (gamma-ray astrophysics) as well as in the network of LOFAR radio telescopes array, also participate in the VIRGO gravitational waves detector. Our researches use also several world class Earth bound radio (VLA, 100m Effelsberg) and space (Chandra, XMM, Fermi) observatories.

Program kształcenia

Program kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii prowadzony jest w języku polskim, trwa 8 semestrów i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi wynosi minimum 40 ECTS. Główną formą realizacji programu kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, szczególnie na wyższych latach, jest praca naukowobadawcza. Program oferuje kursy rozwijające umiejętności zawodowe, dydaktyczne, a także rozbudowujące wiedzę ogólną. Znaczna większość zajęć ma charakter fakultatywny. Doktoranci zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Program kształcenia

Program kształcenia Biofizyki oferuje kandydatom solidną wiedzą w dziedzinie fizyki i matematyki, możliwość nauki, rozwoju oraz udział w realizacji wielopłaszczyznowych programów badawczych z zakresu szeroko rozumianej biofizyki. Od spektroskopii sił atomowych, NMR, spektrometrii masowej, spektroskopii impedancyjnej, fluorescencyjnej, Ramanowskiej, szczypiec optycznych, patch-calmpingu, i innych najnowszych urządzeń badawczych, aż po modelowanie obliczeniowe, grupy badawcze aktywne w programie kształcenia Biofizyka mają do dyspozycji cały wachlarz uzupełniających się narzędzi, które mogą wykorzystywać rozwiązując aktualne problemy i odpowiadając na nurtujące pytania biologiczne. Kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stwarza realną możliwość interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień badawczych.

Program kształcenia

Program kształcenia z „Biologii” przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Więcej informacji dotyczących programu znajduje się tutaj

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

  • botaniki: cytologia roślin, ekologia roślin, embriologia klasyczna i eksperymentalna, fitogeografia, fitosocjologia, kultury in vitro tkanek i organów roślinnych, lichenologia, mikologia, paleobotanika, taksonomia roślin. 
  • biologii środowiskowej: badania ekosystemów, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, zarządzanie zasobami naturalnymi. 
  • biologii rozwoju: antropologia, biologia komórek i tkanek, biologia rozwoju i rozrodu, endokrynologia, faunistyka, genetyka i procesy specjacji, neurobiologia i immunologia, hormonalnie zależne nowotwory, ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu. 

W zakresach tych prowadzone są liczne seminaria, wykłady i kursy do wyboru.

Oferowany program kształcenia zapewnia możliwość osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla 8 poziomu PRK.

Program kształcenia

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji zostaną udostepnione wkrótce

Wymagane dokumenty zostaną udostepnione wkrótce

Rekomendacja pracownika naukowego

 

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.  Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.  Podobnie kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.
 
Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują seminarium doktoranckie, kurs języka angielskiego na poziomie C1 oraz do wyboru 3 z 5 modułów: zaawansowane techniki obliczeniowe i strukturalne; syntetyczne i analityczne; spektroskopowe; mikroskopowe; indywidualnie wybrany kurs z oferty UJ.  W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii. 
 
Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i wiedzy ogólnej obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku.  Doktorant uczestniczy także w kursie warsztatowym, umożliwiającym realizację praktyk dydaktycznych oraz prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin rocznie.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty zostaną udostępnione wkrótce

Opinia pracownika naukowego

Program kształcenia

Program kształcenia z fizyki obejmuje uczestnictwo w zajęciach, wykonanie oryginalnej, profesjonalnej pracy badawczej, która będzie zaprezentowana w postaci pracy doktorskiej  i praktyk zawodowych, skierowanych głównie na nauczanie akademickie. Kursy dostępne  w ramach programu kształcenia z fizyki są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, pracy indywidualnej z opiekunem, pracowni komputerowych i innych. Kursy te pokrywają różne dziedziny fizyki, a studenci wraz z opiekunami wybierają, które z oferowanych kursów najbardziej odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom doktoranta i jego planom badawczym. Student powinien uzyskać min. 40 punktów ECTS w całym programie kształcenia. Badania prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) UJ są bardzo różnorodne i pokrywają praktycznie wszystkie gałęzie fizyki, zarówno od strony teoretycznej jak i doświadczalnej. Szczegółowy opis prowadzonych badań znajduje się na stronie wydziału WFAiIS. Interdyscyplinarne i międzywydziałowe badania są także możliwe w ramach studiów doktorskich.

Program kształcenia

Program kształcenia Informatyka w Szkole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzony przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program ma na celu przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w informatyce oraz dać mu możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań naukowych.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji  

Program kształcenia

Wymagane dokumenty

Opinia pracownika naukowego

List of potential PhD advisors

Program kształcenia Informatyka Techniczna w Szkole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzony przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program ma na celu przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w informatyce oraz dać mu możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań naukowych.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Program kształcenia

Wymagane dokumenty

Program kształcenia Matematyka w Szkole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzony przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program ma na celu przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w matematyce oraz dać mu możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań naukowych.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Program kształcenia

Wymagane dokumenty zostaną udostępnione wkrótce

Opinia pracownika naukowego

List of potential PhD advisors

PhD Programme in Biomedical Sciences is a programme at the Doctoral School of Exact and Natural Sciences the Jagiellonian University in Krakow with a strong inter-disciplinary, international inter-sectoral research and training dimension.

We will recruit early stage researchers (ESRs) in an open call, targeting the most talented and motivated ESRs in the fields of Biological and Medical Sciences. The recruitment process will adhere to the guidelines set in the code of conduct for the recruitment of researchers and the European charter for researchers, ensuring transparency of the recruitment process based on the merit and skills of applicants. The recruitment process will not discriminate applicants based on their personal features.

Training will be focused on the interest and expertise of researchers working at the Malopolska Centre of Biotechnology https://mcb.uj.edu.pl/ (MCB), Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics http://jcet.eu/ (JCET) and National Synchrotron Radiation Centre https://synchrotron.uj.edu.pl/ (SOLARIS).

The program covers various areas of biology (synthetic, structural, molecular, cellular, developmental) and utilises plants, viruses, bacteria, invertebrates and vertebrates. The program is also linked to interdisciplinary studies in Endothelial Biomedicine.

The applicants are free to choose the research topic and supervisors from the focus areas based on their personal interests and qualifications. After the successful admission of the applicants, PhD candidates first perform rotations between 5 autonomously selected research groups. A rotation is a period of roughly two-three months in which students perform research in a laboratory. On the basis of this experience, students can choose to affiliate with a research group. It is also an excellent opportunity for students to learn to think across disciplines and build up initial collaborations and cross-disciplinary skill sets.

The program is carried out in English, either in eight-semester or in six-semester system. 

Program kształcenia

List of potential PhD advisors 

Program kształcenia w zakresie Nauk o Ziemi i środowisku obejmuje kształcenie w zakresie geografii fizycznej oraz nauk geologicznych. Rekrutacja odbywa się osobno na geografię fizyczną i na nauki geologiczne; odrębne są limity przyjęć i sporządzane są odrębne listy rankingowe. Rekrutacja opiera się na rozmowie kwalifikacyjnej, która dotyczy zainteresowań naukowych Kandydata, merytorycznej znajomości tematyki planowanych badań oraz motywacji do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Program kształcenia

PhD Programme in Biology is carried out in English, in full-time, eight-semester system. 

This PhD programme covers courses representing various areas of biological sciences, including training in modern methodology and mastering skills useful in professional academic and nonacademic career. Choice of facultative classes and possibility of gaining credits for courses offered outside of the University ensures flexibility and helps to adjust participation in classes to the individual research plan of the student. 

For everyone who will be accepted for the PhD programme in Biology a scholarship is guaranteed.

PhD students are recruited to the specific research topics offered by the faculty members. Some of the competitions listed below are held outside the OAS system (Online Application System). We kindly ask you to follow the recruitment rules described in each competition. 

Each year, PhD students and their advisors/promotors write individual research plan for a given year. Until the end of four semester student’s achievements are evaluated (mid-term evaluation) by the committee. 

Doctoral dissertations are prepared under the supervision of scientific staff of the Faculty of Biology (members of the Institute of Botany, Institute of Environmental Sciences or Institute of Zoology and Biomedical Research). PhD programme in Biology lead to the scientific Doctoral title in the discipline of biology. More information about the programme can be found here.

Lista tematów badawczych oferowanych w roku 2021 zostanie ogłoszona wkrótce

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji zostaną udostępnione wktótce

Wymagane dokumenty zostaną udostępnione wktótce

Rekomendacja pracownika naukowego

Program kształcenia