Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plazmoniczne materiały hybrydowe i konwersja światła w spektroskopii wzmocnionej powierzchniowo (prof. dr hab. Kamilla Małek)

Plazmoniczne materiały hybrydowe i konwersja światła w spektroskopii wzmocnionej powierzchniowo (prof. dr hab. Kamilla Małek)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 71/XII/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20.12.2023 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2024/2025, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na 1 doktoranta/doktorantkę na program kształcenia Chemia ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego Preludium BIS 5 zatytułowanego: Chemia oparta na plazmonach poprzez materiały hybrydowe i konwersję światła w spektroskopii wzmocnionej powierzchniowo


Kierownik projektu prof. dr hab. Kamilla Małek (Wydział Chemii UJ, Zakład Fizyki Chemicznej, Zespół Obrazowania Ramanowskiego) oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

"Plazmoniczne materiały hybrydowe i konwersja światła w spektroskopii wzmocnionej powierzchniowo"
(ang.: Plasmonic hybrid materials and light conversion in surface-enhanced spectroscopy)

 

Opis projektu badawczego:

Celem projektu jest wykorzystanie spektroskopii SERS i PIERS jako narzędzia do badania hybrydowych nanomateriałów w celu wywołania i obserwacji reakcji fotokatalitycznych. Badaniom przyświecają trzy kierunki: 1/ ocena cech morfologicznych i właściwości fotokatalitycznych nanostrukturalnych półprzewodników przed i po depozycji nanocząstek metali szlachetnych, 2/ korelacja tych właściwości z wywołanym efektem SERS i PIERS oraz 3/ wywołanie i śledzenie wybranych reakcji fotokatalitycznych. Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na podłożach oferujących możliwość otrzymania precyzyjnych kształtów i rozmiarów, zapewniających uzyskanie powtarzalnego rozpraszania ramanowskiego. Szczegółowe zrozumienie mechanizmów generujących ładunki potrzebne do reakcji fotokatalitycznej jest również konieczne, aby uzyskać długotrwałe i powtarzalne wzmocnienie sygnału ramanowskiego. W końcowej fazie projektu, planowane są testy identyfikacji molekularnej w reakcjach fotokatalitycznych w układach modelowych wraz z uwzględnieniem technik in situ czasowo-rozdzielczych i przestrzennie rozdzielczych. Projekt ten stanowi znaczący postęp w spektroskopii opartej na efektach plazmonicznych. Ma on potencjał zwiększenia wydajności, stabilności i wszechstronności fotokatalitycznych nanomateriałów i szybkiej oceny ich stosowalności.

Profil kandydata/kandydatki:

 • oczekiwana znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • ukończone studia II stopnia na kierunku chemia, fizyka lub na kierunkach pokrewnych, 
 • podstawowa wiedza z zakresu chemii fizycznej oraz obsługi urządzeń spektroskopowych, 
 • preferowane doświadczenie w syntezie nanomateriałów i nanocząstek metali szlachetnych.

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: od 03.06.2024
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 17.06.2024
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 21.06.2024
 4. Egzaminy wstępne: 27-28.06.2024
 5. Ogłoszenie wyników: 09.07.2024
 6. Wpisy: 11-31.07.2024
 7. Wpisy z listy rezerwowej (o ile taka powstanie): 11-13.09.2024
 8. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 01.10.2024 r. 

Procedura rekrutacji

 • Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji dla Programu Chemia na rok akademicki 2024/2025 - zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na rok akademicki 2024/2025
 • Dokumenty aplikacyjne wymagane w ramach Programu Kształcenia Chemia, na rok akademicki 2024/2025
 • Dla konkursów Preludium BIS 5 zasady rekrutacji oraz warunki przyznawania stypendium obejmują również kryteria wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego Uchwałą Rady NCN nr 50/2023  z dnia 11 maja 2023 r. (pkt. 2.1.3). Do konkursu może zgłosić się wyłącznie osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej. 
 • Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów: 
  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej): 
   • 3 pkt bardzo dobre; 
   • 2 pkt dobre; 
   • 1 pkt słabe; 
   • 0 pkt brak kompetencji. 
  • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (30% oceny końcowej): 
   • 4 pkt wyróżniający; 
   • 3 pkt bardzo dobry; 
   • 2 pkt dobry; 
   • 1 pkt słaby; 
   • 0 pkt brak dorobku naukowego.
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia Chemia, na rok akademicki 2024/25

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu, potwierdzony przez Kierownika Programu Kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość starania się o miejsce w Domu Doktoranta. O otrzymaniu miejsca decyduje dostępność wolnych miejsc i spełnienie warunków opisanych na stronie Towarzystwa Doktorantów.
 
WAŻNE:
Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania dokonuje się poprzez złożenie osobistego podpisu pod treścią ślubowania w biurze Programu Kształcenia. 
 
Ubezpieczenie:
W związku ze zmianą przepisów dot. ubezpieczenia zdrowotnego, od 1.10.2023 Szkoła Doktorska nie zgłasza doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym dniu:
 
1. Obywatele Polski, Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz posiadający Kartę Polaka, do 26 r. ż. powinni być ubezpieczeni jako członkowie swoich rodzin, jeśli te posiadają ubezpieczenie na terenie UE/EFTA. Ubezpieczenie potwierdzają aktualną kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego) wydaną w kraju zgłoszenia do ubezpieczenia. Po ukończeniu 26 r. ż. będą składać wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na UJ.
2. Pozostali doktoranci muszą we własnym zakresie opłacać sobie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (na podstawie umowy zawartej w placówce NFZ) lub wykupić ubezpieczenie komercyjne o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 30000 EUR. Mogą posiadać obydwa wymienione ubezpieczenia. Niewystarczające jest posiadanie wyłącznie pakietów (abonamentów) medycznych w prywatnych placówkach, ponieważ nie pokrywają one kosztów ewentualnej hospitalizacji. Rekomendujemy, by każdy kandydat, w szczególności kandydat – cudzoziemiec przed przyjazdem do Polski wykupił ubezpieczenie na czas podróży oraz minimum pierwszy miesiąc pobytu w Polsce (do momentu załatwienia formalności po przyjeździe).
 
Pliki do pobrania
jpg
Obrazek tytułowy w wysokiej rozdzielczości