Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Biologia (09.09.2021)
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia Biologia.

W ramach projektu Opus20 zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata (-tki) na program kształcenia Biologia.

Kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Pyza oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: "Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS".

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu.

Harmonogram rekrutacji

  • Rejestracja kandydatów w IRK: 20-26 października 2021 r.
  • Egzamin: 28 października 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 2 listopada 2021 r.
  • Wpisy: 3-4 listopada 2021 r

Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się pod linkiem


Szczegółowy opis projektu

W chorobie neurodegeneracyjnej zwanej stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) dochodzi do atrofii mięśni i w wyniku tych zmian do śmierci chorego. Molekularne procesy prowadzące do atrofii mięśni w tej chorobie nie są dobrze poznane, ale istnieją dane literaturowe wskazujące, że trening pływacki może pozytywnie wpływać na mięśnie i opóźniać pojawianie się objawów ALS.
Celem projektu będzie zbadanie, na poziomie mikroskopii konfokalnej i mikroskopii elektronowej transmisyjnej, zmian poziomu wybranych białek oraz zmian ultrastrukturalnych w neuronach kory somatosensorycznej mózgu oraz w mięśniach szkieletowych pobranych od myszy transgenicznych – modelu choroby ALS przed i po treningu pływackim.

Profil Kandydata

  • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, medycyna, rolnicze lub pokrewne) 
  • znajomość biologii komórki,

Dodatkowym atutem będzie: 

  • znajomość technik immunohistochemicznych
  • doświadczenie w przygotowywaniu preparatów do mikroskopii elektronowej transmisyjnej
  • obrazowania w mikroskopie konfokalnym i elektronowym transmisyjnym