Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

>> PhD study programme in Computer Science<<

List of potential PhD advisors

The PhD programme in computer science offers an opportunity to start a research carrier in many areas of computer science. Each of our students follows an individual study program, attends advanced lectures and conducts research. A student chooses a supervisor (from the Faculty of Mathematics and Computer Science), which advises him and monitors his progress.

The Faculty of Mathematics and Computer Science is one of the best research groups in computer science in Poland. It employs researchers specializing in various areas of theoretical and applied computer science. Their experience allows students to quickly and efficiently join interesting research projects and work in a dynamic environment.
All of our students receive a scholarship, which increases after a positive mid-term evaluation. Additional funding will be available for the best students.

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 4 doktorantów ze stypendium finansowanego ze środków  IDEAS NCBR na program kształcenia Informatyka.

Rekrutacje do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

Przykładowe tematy rozpraw doktorskich

Harmonogram konkursu:

  • Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 01.09.2022
  • Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 20.09.2022
  • Egzaminy wstępne: 21-23.09.2022
  • Ogłoszenie wyników: 26.09.2022
  • Wpisy: 27-29.09.2022
  • Wpisy (lista rezerwowa): 30.09.2022

>> APLIKUJ <<

Szczegółowe warunki / tryb rekrutacji dostosowane do konkretnego programu kształcenia zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na dany akademicki - uchwała nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie.

Szczegóły przeprowadzenia rekrutacji w programie NCN Preludium BIS 2 regulowane są Komunikatem Rektora UJ z 21.07.2021.

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl).

Dokumenty wymagane przy wpisie na program kształcenia Informatyka

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

  • opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
  • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielskim należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub język angielski.

Ubezpieczenie:

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku
życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE:

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat – cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Recommended
Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Doktorat wdrożeniowy: Wydajne obliczanie dowodów kryptograficznych (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Topologiczne kody korekcyjne w obliczeniach kwantowych odpornych na błędy (dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ)

Recruitment in cooperation with IDEAS NCBR for the Computer Science education programme

Recruitment in cooperation with IDEAS NCBR for the Computer Science education programme

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, JU Prof.)

Empty promises of Thomas Jerome Schaefer (dr hab. Macin Kozik, JU Prof.)