Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

W oparciu o §5 ust. 1 i 3 uchwały nr 71/XII/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20.12.2023 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2024/2025, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na 1 doktoranta/doktorantkę na program kształcenia Biologia ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego OPUS 24 w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: ,,Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster.


Kierownik projektu dr hab. Milena Damulewicz (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii) oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie:

"Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster”

 

Opis projektu badawczego:

Jednym z objawów towarzyszących starzeniu jest pogorszenie jakości widzenia, związane z chorobami siatkówki. Siatkówka osób starszych wykazuje wiele degeneracyjnych zmian, takich jak gromadzenie agregatów białkowych, zmiana ilości połączeń synaptycznych, reakcje zapalne spowodowane zwiększoną przepuszczalnością bariery siatkówka-mózg. Jednym z powodów starzenia siatkówki mogą być zaburzenia pracy zegara biologicznego. Zegary biologiczne są autonomiczne, ale mogą być synchronizowane przez warunki środowiskowe, takie jak światło. Układ wzrokowy posiada swój własny peryferyczny zegar, który reguluje dobowe zmiany w funkcjonowaniu oka. Zaburzenie tej rytmiki może prowadzić do wielu poważnych chorób. Jednym z głównych powodów zagrożeń dla prawidłowej pracy siatkówki jest sztuczne oświetlenie i zanieczyszczenie światłem. Dodatkowo komputery i smartfony emitują światło niebieskie, które może powodować zaburzenie pracy zegara. Takie czynniki mogą wpływać na zaburzenia snu i przyspieszać procesy neurodegeneracyjne. W trakcie projektu planujemy wykorzystać Drosophila jako model w celu zbadania molekularnego mechanizmu, poprzez który zanieczyszczenie światłem wpływa na przyspieszenie starzenia siatkówki. Skupimy się głównie na zaburzeniach pracy mitochondriów, które są istotnym czynnikiem wpływającym na poziom stresu oksydacyjnego. Celem tego projektu jest wykazanie, że zaburzenie pracy zegara okołodobowego poprzez zanieczyszczenie światłem powoduje zmiany na poziomie metabolizmu komórek oka, co w efekcie prowadzi do uszkodzeń siatkówki, a proces ten pogłębia się z wiekiem.

Profil kandydata/kandydatki:

 • tytuł zawodowy magistra biologii lub neurobiologii lub biotechnologii;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium biochemicznym;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu neurobiologii lub biologii, najlepiej udokumentowane stażami, udziałem w projektach, publikacjami, prezentacjami konferencyjnymi, itp;
 • doświadczenie w pracy z Drosophila oraz pracowni mikroskopowej mile widziane
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na swobodną komunikację, analizę literatury i przygotowywanie publikacji naukowych.
 • motywacja do prowadzenia badań, pracy laboratoryjnej oraz analizy wyników, samodzielność:
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów szkoleniowych;
 • dobra organizacja czasu i pracy

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki

Harmonogram konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej: 27.05.2024
 2. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 17.06.2024
 3. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 25.06.2024
 4. Egzaminy wstępne: 4-5.07.2024
 5. Ogłoszenie wyników: 10.07.2024
 6. Wpisy: 15-17.07.2024
 7. Wpisy z listy rezerwowej (o ile taka powstanie): 18.07.2024
 8. Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 01.10.2024 r. 

Procedura rekrutacji

Dodatkowo wymagane dokumenty wynikające ze specyfiki projektu badawczego:

 • zaświadczenie/referencje przełożonego o pracy w laboratorium biochemicznym;
 • poświadczenie odbytych staży, udziału w projektach, kopie publikacji, prezentacji konferencyjnych, itp;
Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl)

Dokumenty wymagane przy wpisie na Program Kształcenia Biologia, na rok akademicki 2024/25

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika grantu, potwierdzony przez Kierownika Programu Kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej NŚiP może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość starania się o miejsce w Domu Doktoranta. O otrzymaniu miejsca decyduje dostępność wolnych miejsc i spełnienie warunków opisanych na stronie Towarzystwa Doktorantów.
 
WAŻNE:
Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania dokonuje się poprzez złożenie osobistego podpisu pod treścią ślubowania w biurze Programu Kształcenia. 
 
Ubezpieczenie:
W związku ze zmianą przepisów dot. ubezpieczenia zdrowotnego, od 1.10.2023 Szkoła Doktorska nie zgłasza doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym dniu:
 
1. Obywatele Polski, Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz posiadający Kartę Polaka, do 26 r. ż. powinni być ubezpieczeni jako członkowie swoich rodzin, jeśli te posiadają ubezpieczenie na terenie UE/EFTA. Ubezpieczenie potwierdzają aktualną kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego) wydaną w kraju zgłoszenia do ubezpieczenia. Po ukończeniu 26 r. ż. będą składać wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na UJ.
2. Pozostali doktoranci muszą we własnym zakresie opłacać sobie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (na podstawie umowy zawartej w placówce NFZ) lub wykupić ubezpieczenie komercyjne o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 30000 EUR. Mogą posiadać obydwa wymienione ubezpieczenia. Niewystarczające jest posiadanie wyłącznie pakietów (abonamentów) medycznych w prywatnych placówkach, ponieważ nie pokrywają one kosztów ewentualnej hospitalizacji. Rekomendujemy, by każdy kandydat, w szczególności kandydat – cudzoziemiec przed przyjazdem do Polski wykupił ubezpieczenie na czas podróży oraz minimum pierwszy miesiąc pobytu w Polsce (do momentu załatwienia formalności po przyjeździe).